18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Raport z realizacji strategii rozwoju turystyki (2008-2010)

Raport z realizacji „Strategii Rozwoju
Turystyki dla Miasta Przemyśla
na lata 2008 – 2015”

za okres 2008 – 2010


 

Uwaga!
W załączeniu plik z Raportu z realizacji „Strategii Rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008 – 2015” za okres 2008 – 2010. Plik jest w formacie pdf o wielkości ponad 18 megabajtów.

 

Spis treści

Wstęp ……… 2

Obszar priorytetowy 1 – Produkt  turystyczny…………3

Cel Strategiczny 1: Efektywne wykorzystanie potencjału turystycznego miasta
CO 1.1 Wdrożenie koncepcji zintegrowanego produktu turystycznego Miasto Turystyczne Twierdza Przemyśl

DZIAŁANIE

1.1.1 Upowszechnienie wiedzy na temat koncepcji produktu  ………………………………3

1.1.2 Organizowanie warsztatów kreatywności dot. możliwości kooperacji przy wdrażaniu produktu  ………………6

1.1.2 Organizowanie warsztatów kreatywności dot. możliwości kooperacji przy wdrażaniu produktu ……………… 11

CO 1.2 Kreacja nowych produktów turystycznych ………………………………………… 14

1.2.1 Opracowanie koncepcji wykorzystania źródeł termalnych na cele turystyczne ……14

1.2.2 Włączenie się w budowę markowego transgranicznego produktu turystycznego Szlak Kupiecki ViaRegia………15

1.2.3 Poszukiwanie nowych inspiracji dla rozwijania/poszerzania oferty turystycznej ……………………………………… 15

 

Obszar priorytetowy 2 – Zasoby ludzkie     ………………………………... 16

Cel strategiczny 2: Rozwój profesjonalnych i dynamicznych zasobów ludzkich oraz ich przygotowanie do recepcji ruchu turystycznego w mieście ………………………………… 16

CO 2.1 Podnoszenie jakości usług turystycznych i okołoturystycznych oraz usług świadczonych przez służby publiczne ……… 16

2.1.1 Opracowanie i wdrożenie systemu szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe w poszczególnych sekcjach sektora turystycznego oraz w sektorze usług około turystycznych……………………………………………………………………………… 16

2.1.2 Opracowanie i wdrożenie szkoleń dla służb publicznych (2008-2011) …………………………16

2.1.3  Stymulowanie współpracy pomiędzy branżą turystyczną a jednostkami edukacyjnymi w zakresie lepszego przystosowania programu do potrzeb rynku pracy ……………………………………………………………………………………… 17

2.1.4   Rozwój infrastruktury szkoleniowej ………………………………………………   18

2.1.5  Realizacja projektów podnoszących jakość usług ……………………………………18

CO 2.2 Zaktywizowanie potencjału mieszkańców Miasta w zakresie turystyki……………19

2.2.1 Pogłębianie wiedzy o mieście i jego ofercie turystycznej oraz kształtowanie poczucia tożsamości lokalnej wśród mieszkańców ……………………………………………………19

2.2.2 Kształtowanie przyjaznych i życzliwych postaw mieszkańców wobec przyjezdnych …21

2.2.3 Wdrożenie systemu szkoleń dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w turystyce …… 23

2.2.4 Wdrożenie systemu szkoleń dla nowych pracowników operacyjnych w usługach turystycznych ............... 24

2.2.5 Edukacja turystyczna ………………………………………………………………  25

CO 2.3 Rozwój zintegrowanego systemu badań na rzecz rynku pracy ……………………25

2.3.1 Zinwentaryzowanie potrzeb w celu opracowania zakresu prowadzonych badań w sensie jakościowym i ilościowym … 25

 

Obszar priorytetowy 3 – Wsparcie marketingowe ……………………….   26

CEL STRATEGICZNY 3: Zbudowanie silnej marki turystycznej „Miasto Turystyczne Twierdza Przemyśl” …………26

CO 3.1 Wypromowanie marki Miasto Turystyczne Twierdza Przemyśl ……………………26

3.1.1 Wdrożenie Systemu Identyfikacji Wizualnej …………………………………………26

3.1.2 Przygotowanie i przeprowadzenie profesjonalnej kampanii promocyjnej pn. Miasto Turystyczne Twierdza Przemyśl … 29

3.1.4 Opracowanie scenariusza i cykliczna organizacja imprezy wizerunkowej pn. Miasto Turystyczne Twierdza Przemyśl ……38

3.1.5 Wprowadzenie elementów wizualizacji związanych z marką Miasto Turystyczne Twierdza Przemyśl do produktów i usług turystycznych…………………………………  43

CO 3.2 Wdrożenie zintegrowanego systemu informacji……………………………………  45

3.2.1 Stworzenie centralnej bazy danych dotyczącej Miasta ………………………………...45

3.2.2 Podniesienie standardu funkcjonowania punktu informacji turystycznej ……………46

3.2.3 Oznakowanie miejsc i atrakcji turystycznych …………………………………………47

3.2.4 Publikacja materiałów promocyjno-informacyjnych ………………………………   48

3.2.5 Zlokalizowanie na terenie miasta kiosków elektronicznych …………………………61

CO 3.3Rozwój system badań marketingowych …………………………………………… 62

3.3.1 Prowadzenie cyklicznych badań marketingowych …………………………………     62

3.3.2 Udostępnianie wyników prowadzonych badań wszystkim zainteresowanym ………64

 

Obszar priorytetowy 4 – Przestrzeń turystyczna ……………………...       64

CEL STRATEGICZNY 4: Dostosowanie przestrzeni turystycznej  do potrzeb ruchu turystycznego ……… 64

CO 4.1 Zagospodarowanie Miasta w niezbędną infrastrukturę zgodnie z potrzebami turystów i mieszkańców …………  64

4.1.1 Stymulowanie rozwoju i dywersyfikacji bazy noclegowej i gastronomicznej ……….64

4.1.2 Włączenie sieci istniejących i budowanych szlaków turystycznych w regionalne, krajowe i międzynarodowe systemy szlaków ………………………………………………  66

4.1.3 Kompleksowe zagospodarowywanie oraz utrzymywanie szlaków turystycznych ….. 67

4.1.4 Zagospodarowanie Sanu umożliwiające jego turystyczne wykorzystanie …………… 68

4.1.5 Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej ...……………………………………………69

4.1.6 Wydzielenie i zagospodarowanie miejsca na organizację plenerowych imprez masowych ……… 71

CO 4.2 Zwiększenie dostępności turystycznej Miasta ……………………………………… 73

4.2.1 Lobbing na rzecz dostosowywania rozkładów jazdy i tras komunikacji publicznej do potrzeb turystów …………73

4.2.2 Lobbing na rzecz turystycznego wykorzystania linii kolejowych ……………………73

4.2.3 Lobbing na rzecz dostosowywania oferty muzeów do potrzeb ruchu turystycznego     74

4.2.4 Lobbing na rzecz dostosowywania planów rozbudowy i modernizacji dróg do potrzeb ruchu turystycznego … 74

4.2.5 Rozbudowa sieci parkingów turystycznych    …………………………………………75

4.2.6 Oznakowanie ulic    ……………………………………………………………………76

CO 4.3 Osiągniecie wysokiego stopnia estetyzacji przestrzeni Miasta

4.3.1 Właściwe wykorzystanie przestrzeni Miasta do celów reklamowych ………………76

4.3.2 Przestrzeganie planu zagospodarowania przestrzennego i Lokalnego Programu Rewitalizacji……………77

4.3.3 Regionalizacja architektury Miasta ...…………………………………………………81

DZIAŁANIE 4.3.4 Utrzymanie czystości miasta ……………………………………………81

 

Obszar priorytetowy 5 – Wsparcie instytucjonalne

CEL STRATEGICZNY 5: Stworzenie efektywnego systemu instytucjonalnego na rzecz rozwoju turystyki

CO 5.1 Wzmocnienie interesariuszy rynku turystycznego Miasta

5.1.1. Powołanie Lokalnej Organizacji Turystycznej ……………………………………… 83

5.1.2.Wspieranie idei promowania i sprzedawania lokalnej oferty turystycznej …………….83

5.1.4 Wzmocnienie potencjału kadrowego Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki, organizacji pozarządowych działających w zakresie rozwoju turystyki oraz branży turystycznej …………………………………………………………………………………84

CO 5.2 Stworzenie efektywnej platformy współpracy na rzecz rozwoju turystyki

5.2.1 Promocja idei partnerstwa publiczno-prywatnego ……………………………………84

5.2.2 Wspieranie inicjatyw realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym ………85

5.2.3 Integracja interesariuszy  rynku turystycznego    ………………………………………85

CO 5.3 Rozwój efektywnej współpracy wewnątrzregionalnej i międzynarodowej

5.3.1 Intensyfikacja kontaktów w ramach podpisanych umów partnerskich ………………85

5.3.2 Realizacja wspólnych projektów regionalnych i międzynarodowych o charakterze turystycznym …………86

5.3.3 Intensyfikacja współpracy ze Związkiem Gmin Fortecznych ………………………92

 

Opracowania:

Analiza ruchu turystycznego w Przemyślu za okres 2008-2010…                94 - 104

 

Badanie przyjazdowego ruchu turystycznego w wybranych miejscach recepcji turystycznej województwa podkarpackiego w okresie V – IX 2009roku OKRESIE V –………………………………………………………………………………………...105 - 114

 

PDFRaport z realizacji „Strategii Rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008 – 2015” za okres 2008 – 2010

PDFRaport z realizacji „Strategii Rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008 – 2015” za okres 2008 – 2010

Opublikował:  | Data publikacji: 22-11-2011 13:42
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-11-2012 12:01