8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XIX sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XIX sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 24 listopada 2011 r. (czwartek) o godz. 9,00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 października 2011 r.
3. Sprawozdanie z postępu prac związanych z budową obwodnicy miasta Przemyśla.
4. Oświadczenie Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie próby usunięcia krzyża z sali sejmowej.
5. Wystąpienia przedstawicieli zarządów osiedli.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lipowica II” – proj. nr 268/2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pikulice I” – proj. nr 269/2011.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r. – proj. nr: 285/2011, 286/2011, 290/2011, 294/2011, 295/2011, 296/2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla” proj. nr 297/2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla – proj. nr 298/2011.
11. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2011 r. – proj. nr: 288/2011, 291/2011, 292/2011
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 10/2011 Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2011 r. – proj. 289/2011.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok – proj. nr 282/2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Przemyśla – proj. nr 270/2011.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Przemyśla – proj. nr 271/2011.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 299/2011.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” na terenie miasta Przemyśla – proj. nr 266/2011.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 – proj. nr 275/2011.
19. Podjęcie uchwały w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2012 r. – proj. nr 287/2011.
20. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność GMP – proj. nr 277/2011,
b) zbycia nieruchomości będących własnością GMP – proj. nr: 278/2011, 279/2011,
c) nabycia lokalu mieszkalnego na rzecz GMP – proj. nr 283/2011.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 162/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad najmu gminnych lokali użytkowych – proj. nr 273/2011.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Przemyśla, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tej opłaty – proj. nr 293/2011.
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2012 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu – proj. nr 284/2011.
24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych na terenie miasta Przemyśla przez inne niż Miasto Przemyśl osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – proj. nr 272/2011.
25. Podjęcie uchwały w sprawie świadczenia przez GMP działalności w zakresie telekomunikacji – proj. nr 280/2011.
26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla – proj. nr 267/2011.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym komisji rady – proj. nr 281/2011.
28. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz sprawozdanie z realizacji strategii za rok szkolny 2010/2011.
29. Informacje o oświadczeniach majątkowych. 
30. Wystąpienia radnych.
31. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
32. Zakończenie obrad.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 18-11-2011 09:14
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:06