7.9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

DO  WŁAŚCICIELI  I  ZARZĄDCÓW  OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH

 

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym i występowaniem niskich temperatur, mając na uwadze częste   przypadki zatruć tlenkiem węgla przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a szczególnie    budynków jednorodzinnych o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy  Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z  2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), a w szczególności o konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów  kominowych  (dymowych, spalinowych   i  wentylacyjnych) i instalacji  gazowych.

Przypomina się również o obowiązku bezzwłocznego usuwania wszystkich nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska np. pożar, wybuch, zatrucie gazem albo porażenie prądem elektrycznym.

 

Jednocześnie przypomina się, że kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać,   w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, osoby    posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności,  natomiast w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących  oraz   kominów i przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych - wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

 

Kto nie zapewnia wykonania okresowych kontroli stanu technicznego podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia  bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych,  karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy  Prawo budowlane).

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla prowadzić będzie kontrolę wykonywania powyższych obowiązków.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl