13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Mała dotacja pozakonkursowa

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dotację z budżetu Miasta Przemyśla na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości proponowanego do realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty wg uproszczonego wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 570).

W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia do Urzędu Miejskiego w Przemyślu oferta na okres 7 dni jest zamieszczana:
- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- na stronie internetowej Urzędu,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.


W załączeniu zamieszczamy Zarządzenie Nr 532/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia trybu przyznawania dotacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych oraz trybu rozliczania i kontroli tych dotacji.

PDFZarządzenie Nr 532/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 grudnia 2012 r.

PDFZałączniki do Zarządzenia Nr 532/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 grudnia 2012 r.

PDFZarządzenie Nr 514/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 532/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 07-11-2011 11:12
Modyfikował: Robert Gawlik | Data modyfikacji: 30-06-2016 11:31