9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Przemyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza nabór kandydatów do Przemyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Warunki naboru:

1. Kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), zwanych dalej organizacjami pozarządowymi, na członków Rady zgłasza się na formularzu, dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu: www.przemysl.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/Ogłoszenia.
2. Zgodnie z uchwałą Nr 196/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 145, poz. 2120), Rada składa się z 28 członków, w tym 4 przedstawicieli Rady Miejskiej w Przemyślu, 4 przedstawicieli Prezydenta Miasta Przemyśla oraz 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych.
3. Kandydaci zgłoszeni do Rady reprezentują organizacje pozarządowe działające w następujących sferach działalności pożytku publicznego:
1) oświata, edukacja, wychowanie - nie więcej niż 2 przedstawicieli
2) pomoc społeczna, działalność charytatywna - nie więcej niż 1 przedstawiciel
3) ochrona zdrowia, rehabilitacja - nie więcej niż 2 przedstawicieli
4) rodzina, dzieci, młodzież - nie więcej niż 1 przedstawiciel
5) sztuka, kultura, ochrona zabytków - nie więcej niż 2 przedstawicieli
6) ekologia, ochrona środowiska - nie więcej niż 1 przedstawiciel
7) seniorzy, organizacje kombatanckie - nie więcej niż 1 przedstawiciel
8) organizacje kobiece - nie więcej niż 1 przedstawiciel
9) sport, rekreacja - nie więcej niż 4 przedstawicieli
10) mniejszości narodowe - nie więcej niż 1 przedstawiciel
11) przedsiębiorczość - nie więcej niż 2 przedstawicieli
12) podmioty kościelne - nie więcej niż 1 przedstawiciel
13) niepełnosprawni - nie więcej niż 1 przedstawiciel
4. Każda organizacja pozarządowa prowadząca działalność na terenie miasta Przemyśla może zgłosić jednego kandydata, przy czym kandydat nie musi być członkiem tej organizacji.
5. Kandydatów można zgłaszać w ciągu 20 dni od daty ogłoszenia niniejszego naboru w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu, w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Rynek 1, bezpośrednio w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Ratuszowa 10 A, na adres e-mailowy Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi: rob.gaw@op.pl lub pocztą – decyduje data wpływu.
6. Kandydaci zgłoszeni po terminie określonym w pkt 5, nie będą uwzględniani.
7. Lista kandydatów, spełniających wymóg określony w pkt 4, zostaje umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu niezwłocznie po zakończeniu naboru.
8. W przypadku, gdy nie zostanie zgłoszona odpowiednia liczba kandydatów lub ich ilość będzie znacznie większa, to w ciągu 21 dni od dnia zakończenia naboru kandydatów odbędzie się otwarte spotkanie z organizacjami pozarządowymi, którego celem będzie wyłonienie pozostałych osób.

DOTFormularz zgłoszenia kandydata (46,50KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 27-10-2011 12:29
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 28-02-2012 13:03