Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Ludwika Pasteura - rejon stoku narciarskiego

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Ludwika Pasteura, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  • Numer ewidencyjny działki:   277/4
  • Obręb: 206
  • Powierzchnia działki: 0,6770 ha
  • Nr księgi wieczystej: PR1P/00002390/4

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Ludwika Pasteura.

4. Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana, posiadająca bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Ludwika Pasteura, zlokalizowana w bliskim sąsiedztwie przemyskiego stoku narciarskiego. Kształt działki regularny, prostokątny. Powierzchnia terenu równa, z panoramą widokową i spadkiem w kierunku południowo-wschodnim. Dostępna infrastruktura: w rejonie ul. Pasteura znajduje się sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i telekomunikacyjna. W najbliższym otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa, a przy granicy z działką nr 277/3 w obr. 206 usytuowany został parking dla samochodów osobowych oraz punkt gastronomiczny, obsługujące pobliski stok narciarski.

  • Wg ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Park Sportowo-Rekreacyjny I” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 194/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 106 poz. 2670 z dnia 31.12.2009 r. – wymieniona w pkt 2 działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem „U” – teren zabudowy usługowej. Podstawowym przeznaczeniem tego terenu jest zabudowa w formie budynku z dopuszczalnym zakresem usług: hotelarskich, sportowo - rekreacyjnych, handlowych o powierzchni sprzedaży nie większej niż 400 m2 w każdym budynku, gastronomicznych, biurowych, żłobków i przedszkoli, gabinetów lekarskich, rzemieślniczych oraz podobnych.
  • Wg operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład nieruchomości wchodzą użytki gruntowe o symbolu „RIIIb” i „RIVa” – grunty orne.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 600 000,00 zł brutto (słownie: sześćset tysięcy złotych), w tym 23% podatku VAT.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

6. Obciążenia i zobowiązania: W dziale III KW Nr PR1P/00002390/4 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe – służebność przechodu, przejazdu i przegonu bydła przez pgr 206 na rzecz każdoczesnych właścicieli pgr nr 207/8 i 212/4. Wpis ten nie dotyczy przedmiotowej nieruchomości.

7. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 23 marca 2011 r., 22 czerwca 2011 r., oraz 14 września 2011 r.

8. Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 21 grudnia 2011 r. (środa) o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do czwartego przetargu na nabycie działki nr 277/4 w obr. 206 w kwocie 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) brutto. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Czwarty przetarg ustny nieograniczony - ul. Pasteura”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 15 grudnia 2011 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl , http://www.przemysl.pl

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

JPGNieruchomość przy ul. Pasteura przeznaczona pod zabudowę usługową (156,88KB)

JPGNieruchomość przy ul. Pasteura przeznaczona pod zabudowę usługową (193,42KB)

JPGNieruchomość przy ul. Pasteura przeznaczona pod zabudowę usługową (218,88KB)

JPGFragment MPZP "Park Sportowo-Rekreacyjny I" (198,29KB)

JPGNieruchomość przy ul. Pasteura przeznaczona pod zabudowę usługową (207,67KB)

JPGNieruchomość przy ul. Pasteura przeznaczona pod zabudowę usługową (223,28KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 19-10-2011 10:52 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 10-01-2012 13:43

Na skróty