12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozpoczynamy prace nad projektem programu współpracy na rok 2012

Zgodnie z art. 5a. ust. 1. znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.
Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.


Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności:

1)  cel główny i cele szczegółowe programu;

2)  zasady współpracy;

3)  zakres przedmiotowy;

4)  formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;

5)  priorytetowe zadania publiczne;

6)  okres realizacji programu;

7)  sposób realizacji programu;

8)  wysokość środków przeznaczanych na realizację programu;

9)  sposób oceny realizacji programu;

10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;

11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Wobec powyższego Prezydent Miasta Przemyśla serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania propozycji i uwag dotyczących programu współpracy na rok 2012. 
Podstawą prac nad projektem jest obecnie obowiązujący program współpracy na rok 2011.

Wszelkie propozycje proszę zgłaszać do 12 sierpnia 2011 r. na adres: Robert Gawlik, koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Urząd Miejski w Przemyślu, Wydział Spraw Społecznych, ul. Ratuszowa 10 A, tel. 016 675-20-46, e-mail: rob.gaw@op.pl.

 


Opublikował:  | Data publikacji: 25-07-2011 14:51
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 28-02-2012 13:03