15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wynikach przetargu na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji

Prezydent Miasta Przemyśla


informuje, że w dniu 12 lipca 2011 roku Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji, przeprowadziła aukcje na oddanie w najem niżej wymienionych lokali użytkowych położonych w budynkach przy:1) ul. Dworskiego 22 - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferowała:
Anna Rakszawska,

2) ul. Słowackiego 81 - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferował:
Waldemar Kaczor,

Wadia po przetargach podlegają zwrotowi za wyjątkiem w/w osobom wygrywającym aukcję, które to wadia zalicza się na poczet kaucji zabezpieczających lokale.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego w razie uchylenia się osoby, która wygrała aukcję, od zawarcia umowy o najem lokalu w terminie 7 dni licząc od dnia aukcji.

Wygrywający aukcję jest zobowiązany przed zawarciem umowy o najem uzupełnić kwotę wpłaconego wadium do pełnej wysokości kaucji zabezpieczającej (trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki czynszowej) o kwotę:

ad. 1)- 600,00, słownie: sześćset złotych (Dworskiego 22),
ad. 2) - 0,00 zł, słownie: zero złotych (Słowackiego 81),

Opublikował:  | Data publikacji: 14-07-2011 12:58
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 27-12-2011 08:33