22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nabór do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego

Uprzejmie informujemy, że Marszałek Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarcie procedury wyboru członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego reprezentujących organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

Rada liczyć będzie 18 członków, w tym:
1) przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego;
2) 4 przedstawicieli Sejmiku Województwa Podkarpackiego;
3) 4 przedstawicieli Marszałka Województwa Podkarpackiego;
4) 9 przedstawicieli organizacji i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność na terenie Województwa Podkarpackiego.
Kadencja Rady trwa dwa lata.

Organizacje i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność na terenie Województwa Podkarpackiego mogą zgłosić lub udzielić imiennej rekomendacji wyłącznie jednemu kandydatowi na członka Rady w następujących obszarach:
1) Kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego;
2) Nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
3) Sportu i kultury fizycznej;
4) Krajoznawstwa i turystyki;
5) Ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu, bezpieczeństwa publicznego;
6) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, ochronie środowiska;
8) Działalność na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego i integracja europejska;
9) Innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego.

Zgłoszenie kandydatów odbywa się zgodnie z Regulaminem trybu powołania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 59/1238/11 z dnia 5 lipca 2011 r. Zarządu Województwa Podkarpackiego, na wzorze - „Karta zgłoszenia kandydata na członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego” w terminie
od dnia 7 lipca 2011 r. do dnia 5 sierpnia 2011 r. włącznie.

Dokumenty można składać:
1) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu, Rzeszów, al. Łukasz Cieplińskiego 4 (parter);
2) za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, z dopiskiem „Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego”.

Do zgłoszenia kandydata załącza się:
1) Dane organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), potwierdzające jej uprawnienie do zgłoszenia kandydata, zawierające nazwę, siedzibę, nr KRS, podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania.
2) Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe zgłaszanego kandydata.
3) Uzasadnienie kandydatury.
4) CV kandydata.
5) Oświadczenie kandydata:
a) o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
b) o wyrażeniu zgody na kandydowanie,
c) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji i dokumentacji powołania i funkcjonowania Rady (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z poźn. zm.), zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6) Zgodę kandydata na upublicznienie wskazanych informacji zawartych w zgłoszeniu.
7) Do zgłoszenia załączyć należy oświadczenie podmiotu zgłaszającego kandydata o prowadzeniu działalności na terenie Województwa Podkarpackiego.
O działalności na terenie Województwa Podkarpackiego decyduje adres siedziby organizacji wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub adres oddziału, lub innego właściwego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności, potwierdzającego status prawny i umocowanie osób reprezentujących organizację.
8) Zgłoszenie winno być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób.

Informacji na temat powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego udzielają pracownicy Oddziału współpracy z samorządami i organizacjami pod nr tel. 17/ 747 68 50.

Wszystkie dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej: www.wrota.podkarpackie.pl

Opublikował:  | Data publikacji: 12-07-2011 15:31
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 28-02-2012 13:03