12 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych

REGULAMIN WYDAWANIA MATERIAŁÓW I WYDAWNICTW
PROMOCYJNO – INFORMACYJNYCH

Materiałami promocyjnymi określa się wydawnictwa drukowane (albumy, foldery, ulotki, broszury, informatory, mapy, plany miasta, kalendarze itp.), multimedialne (filmy DVD), o treści promującej walory turystyczne, kulturowe, kulturalne i sportowe oraz inwestycyjno-gospodarcze oraz tzw. gadżety promocyjne (np. koszulki, kubki, długopisy, maskotki, znaczki itp.) opatrzone napisem „Przemyśl” i/lub  zawierające logo albo herb Miasta Przemyśla, finansowane ze środków budżetowych Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Ustala się następujący tryb gospodarowania materiałami promocyjnymi w Urzędzie Miejskim w Przemyślu:

 1. Dysponentem materiałów promocyjnych jest Wydział Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
 2. Materiały promocyjne wydawane są bezpłatnie wyłącznie organizatorom projektów mających szczególne znaczenie dla promocji Miasta Przemyśla: targi międzynarodowe i krajowe, misje gospodarcze, wizyty inwestorów, wizyty dziennikarzy w ramach study press, imprezy kulturalne i sportowe o charakterze międzynarodowym i krajowym, wymiany młodzieżowe z zagranicą itp.
 3. Materiały promocyjne przeznaczone są przede wszystkim na realizację przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, a także na potrzeby reprezentacji i  promocji miasta realizowane bezpośrednio przez Prezydenta Miasta Przemyśla oraz Urząd Miejski w Przemyślu.
 4. O wydanie materiałów promocyjnych mogą ubiegać się organizacje non-profit, organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego, placówki naukowo-oświatowe, jednostki samorządowe i instytucje państwowe, branża turystyczna oraz organizatorzy projektów mających szczególne znaczenie dla promocji Miasta Przemyśla.
 5. Wydział Promocji i Kultury nie wydaje materiałów promocyjnych podmiotom w celach komercyjnych.
 6. Materiały przekazywane będą na podstawie wniosku o wydanie materiałów promocyjnych (wzór wniosku stanowi załącznik do  Regulaminu), który należy opatrzyć pieczątką lub podpisem osoby  upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy.
 7. Formularz wniosku o wydanie materiałów promocyjnych dostępny jest  na  oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl lub w Wydziale Promocji i Kultury.
 8. Wnioski podmiotów zewnętrznych i jednostek organizacyjnych o wydanie materiałów promocyjnych należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w  Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl lub formie elektronicznej na adres: nie później niż na 7 dni przed oczekiwaną datą odbioru materiałów.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Przedmiotowy wniosek nie dotyczy Prezydenta Miasta Przemyśla, który w ramach pełnionych obowiązków, będzie promował i reprezentował miasta Przemyśl na zewnątrz.
 2. Wnioski rozpatruje Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury lub upoważniony przez niego pracownik w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.
 3. Informacje w sprawie wydania materiałów promocyjnych można uzyskać w Wydziale Promocji i Kultury – tel. 016 678 54 84
 4. Materiały promocyjne wydawane będą wyłącznie we wtorki i czwartki w godzinach od 9:00-15:00 w magazynie Wydziału Promocji i Kultury.
 5. Fakt wydawania materiałów promocyjnych odnotowywany jest każdorazowo w prowadzonej do tego celu przez Wydział Promocji i Kultury ewidencji. Ewidencja wydawanych materiałów promocyjnych powinna zawierać m.in. następujące dane:
  • datę wydania materiałów promocyjnych,
  • rodzaj wydawanych materiałów promocyjnych,
  • ilość wydawanych materiałów promocyjnych,
  • określenie jednostki lub osoby, dla której są wydawane materiały promocyjne,
  • podpis osoby odbierającej materiały promocyjne.
 6. W zależności od stanu magazynowego zastrzega się możliwość wydania mniejszej ilość materiałów promocyjnych niż zamawiana, jak również mogą być dokonane zmiany dotyczące ich rodzaju lub wersji językowych.
 7. Tworzy się rezerwę w wysokości 20% całkowitej ilości wydanych/wykonanych materiałów promocyjnych, pozostająca do wyłącznej dyspozycji Prezydenta Miasta Przemyśla.
 8. Wydział Promocji i Kultury w Przemyślu nie prowadzi wysyłki materiałów promocyjnych, w związku z powyższym wszelkie wnioski zawierające prośbę o ich przesłanie nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji i Kultury pod numerem telefonu: 016 678 54 84.

Materiały promocyjne wydawane są wyłącznie we wtorki i czwartki w godzinach od 9:00 do 15:00.

Wydział Promocji i Kultury mieści się w budynku przy ul. Rynek 1.

Materiały wydawane są zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 66/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych miasta Przemyśla.

Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych do pobrania poniżej:

PDFWNIOSEK o wydawanie materiałów promocyjnych miasta Przemyśla.pdf (61,20KB)

 

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 12-07-2011 11:21
Modyfikował: Anna Waszczak | Data modyfikacji: 09-07-2019 09:20