1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Sprawozdanie z trzeciego posiedzenia Zespołu Inicjatywnego w sprawie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 28 czerwca 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się trzecie i ostatnie posiedzenie Zespołu Inicjatywnego w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej trybu powołania członków oraz organizacji i działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
W spotkaniu uczestniczyły osoby wg listy obecności – załącznik nr 1.
Prowadzący spotkanie, Pan Robert Gawlik, przedstawił program, który obejmował omówienie propozycji zgłoszonych do projektu przedmiotowej uchwały w toku konsultacji, ogłoszonych na podstawie Zarządzenia Nr 155/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 2 czerwca 2011.
Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu uchwały – załącznik nr 2.   

Jedną z istotnych zmian, zgłoszonych w toku konsultacji, było uwzględnienie w składzie Rady przedstawicieli organizacji skupiających osoby niepełnosprawne. Prowadzący spotkanie zaproponował, aby nieprecyzyjny zapis „inne”, zawarty w § 2 ust. 4 pkt 13, zastąpić słowem „niepełnosprawni”.

Z kolei Pan Witold Kuzemko zaproponował zmianę zapisów § 8 ust. 11 i § 9 ust 4, polegającą na zawiadamianiu członków Rady w sposób zadeklarowany przez nich podczas pierwszego posiedzenia.

Powyższe propozycje zostały jednomyślnie zaakceptowane  przez osoby obecne na spotkaniu.

Ponadto przedyskutowano jeszcze raz procedurę wyłaniania przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady. Zaproponowano następujący sposób postępowania: w pierwszym etapie organizacje same spróbują dokonać wyboru swoich przedstawicieli. Jeżeli udać się dokonać wyboru w ilości oznaczonej w uchwale, to te osoby zostaną zgłoszone Panu Prezydentowi. Natomiast, jeżeli nie uda się wyłonić przedstawicieli lub ich liczba będzie o wiele większa, to odbędzie się spotkanie, na które zostaną zaproszone wszystkie organizacje, działające w określonej sferze, zgodnie z podziałem ustalonym w Raporcie o Stanie Miasta. 

Na zakończenie Pan Robert Gawlik podziękował wszystkim członkom Zespołu, którzy aktywnie włączyli się w prace nad projektem uchwały. Jak podkreślił wartością samą w sobie było podjęcie wspólnej pracy nad aktem prawa miejscowego oraz wyjście naprzeciw oczekiwaniom trzeciego sektora w Przemyślu.

Na tym zakończono spotkanie w dniu 28 czerwca 2011 r.

DOTSprawozdanie-28.06.2011 (32,00KB)

DOTSprawozdanie-28.06.2011 (32,00KB)

DOTZałącznik 2-zgłoszone uwagi (34,50KB)

DOTZałącznik 1-lista uczestników (38,50KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 12-07-2011 09:16
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-02-2012 08:39