Wspólny projekt miast partnerskich - "Szlakiem dziedzictwa kulturowego Przemyśl - Humenne"

                        

1 października 2010r. podpisana została umowa pomiędzy miastami partnerskimi Przemyślem i Humennem na Słowacji dając impuls do tworzenia i realizacji wspólnych projektów.


Na spotkaniach w Humennem i Przemyślu wspólnie wypracowana została koncepcja projektu pn. „Szlakiem dziedzictwa kulturowego Przemyśl – Humenne”.

Miasta Przemyśl i Humenne łączy wspólna historia, rozpoczynająca się od średniowiecznego transkarpackiego szlaku handlowego biegnącego z Polski do Węgier. Ich położenie w pobliżu granic dawnych i obecnych państw powodowało, że miasta te zamieszkane były przez różne narodowości i kultury. Wspólnie mieszkający Polacy, Słowacy, Węgrzy, Rusini, Ukraińcy i niegdyś znaczna społeczność Żydów tworzyła niezwykle bogaty tygiel języków, sztuki i kultury. Szlaki te będą prezentować potencjał turystyczny najciekawszych obiektów architektury. Przemyśl posiada ogromną ilość zabytków architektury militarnej, sakralnej i świeckiej. Humenne również jest ciekawym miejscem jeśli chodzi o turystykę historyczną. W samym mieście znajduje się między innymi skansen, renesansowy zamek Drugethów oraz ciekawe zabytki sztuki sakralnej. W najbliższej okolicy miasta leżą ruiny dwóch zamków - w Brekovie i w Jasenovie.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Wnioskodawcą projektu jest Gmina Miejska Przemyśl a partnerem zagranicznym miasto Humenne.


Celem głównym projektu jest rozwój turystyki jako ważnej gałęzi gospodarki u obu partnerów projektu. Turystyka i rekreacja odgrywa bardzo istotną rolę w dokumentach strategicznych obu miast. Dlatego niezwykle ważne są wszelkie inwestycje w infrastrukturę turystyczną i w oparciu o nią tworzenie atrakcyjnych produktów turystycznych. Bez zapewnienia wysokiej jakości usług nie uda się przyciągnąć i zatrzymać współczesnego wymagającego turysty. Projekt niewątpliwie przyczynia się do wzbogacenia oferty turystycznej obu miast i pozytywnie wpływać będzie na rozwój gospodarczy w sektorze turystyki.


W projekcie wspólnie zaplanowane zostały następujące Działania:


    1. Oznakowanie miejskich szlaków pieszych w Przemyślu i Humennem.

Działanie to będzie miało na celu wytyczenie oraz oznakowanie miejskich szlaków spacerowych, które przebiegać będą w pobliżu najcenniejszych obiektach dziedzictwa kulturowego i historii obu miast. Szlaki te oznaczone będą w widocznych miejscach białym kwadratem przeciętym kolorem symbolizującym dany szlak. Dodatkowo w ramach projektu planuje się po stronie polskiej zamontować 17 szt. ozdobnych tablic-drogowskazów oraz 6 szt. tablic z mapą pokazującą przebieg szlaku spacerowego. Po stronie słowackiej zostanie zamontowanych odpowiednio 10 szt. tablic-drogowskazów oraz 4 szt. tablic z mapami.
W Przemyślu wytyczone zostaną dwa szlaki. Szlak Staromiejski (niebieski)mający swój początek i koniec w pd. pierzei zabytkowego Rynku Starego Miasta o długości około 3,5 km, którego przewidywany czas przejścia wynosić będzie około 2 godzin. Szlak Zasański (czerwony) będzie miał swój początek i koniec na Placu Orląt Przemyskich. Jego szacowana długość wynosi 9 kilometrów a czas przejścia to około 3 godziny.
W Humennem zostanie wytyczony jeden szlak o długości około 3,5 km, którego przewidywany czas przejścia wynosić będzie około 2 godziny.

    2. Wspólne opracowanie i wydanie foldera promocyjnego „Szlakiem dziedzictwa kulturowego Przemyśl – Humenne”

W ramach projektu przewiduje się wydanie 26 tyś. sztuk folderów opisujących trasy w Przemyślu i Humennem. Foldery będą wydane w czterech językach (osobno w języku polskim, słowackim, angielskim, niemieckim).

    3. Organizacja konferencji dla przedstawicieli branży turystycznej.

Partnerzy zaplanowali również w ramach projektu konferencję podmiotów z branży turystycznej połączoną z uroczystym otwarciem szlaków spacerowych. Na 2-dniową konferencję w Przemyślu zaproszeni zostaną przedstawiciele organizacji turystycznych z miasta Humenne. Konferencja ta, wraz z uroczystym otwarciem pieszych szlaków spacerowych połączona będzie z obchodami Światowego Dnia Turystyki, które to święto rokrocznie odbywa się w II połowie września. Przy Współpracy z PTTK zostaną również zorganizowane 2 wycieczki po nowo wytyczonych szlakach w Przemyślu.

    4. Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla przewodników.

W ramach tego działania kupione zostaną bezprzewodowe zestawy nagłośnieniowe dla przewodników i turystów. Zestawy umożliwiają tłumaczenia symultaniczne oraz oprowadzanie jednocześnie kilku grup. Zestawy będą wykorzystywane również przy oficjalnych spotkaniach z delegacjami zagranicznymi obu partnerów.

Grupami docelowymi projektu są:
1. Turyści odwiedzający historyczne miasta Przemyśl i Humenne. Biorąc pod uwagę działania promocyjne projektu oraz fakt, że oba miasta leżą na uczęszczanych szlakach komunikacyjnych spodziewać można się turystów z całego obszaru Polski i Słowacji a także turystów spoza tych krajów.
2. Mieszkańcy partnerskich miast Przemyśl i Humenne. Wytyczone szlaki miejskiej turystyki pieszej służyć będą rekreacji mieszkańców oraz wykorzystywane będą w celach dydaktycznych w regionalnych szkołach i uczelniach
3. Instytucje z sektora turystyki. Projekt będzie miał również na celu integrację, wymianę dobrych praktyk oraz nawiązanie współpracy w instytucjach branży turystycznej.

Planowany termin zakończenia projektu : październik 2011r.
Planowany całkowity koszt projektu wynosi 40 245,00 EUR, tj. 157 559, 19 zł ., w tym:
- dofinansowanie ze środków EFRR – 34 208, 25 EUR co stanowi 85 % kosztów całkowitych projektu
- dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa – 4 024,50 EUR co stanowi 10 % kosztów całkowitych projektu
- wkład własny Gminy Miejskiej Przemyśl – 2 012,25 EUR, co stanowi 5 % kosztów całkowitych projektu


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013

Opublikował(a):  Data publikacji: 06-07-2011 08:59 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 10-07-2013 09:01

Na skróty