11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 28 czerwca 2011 r. (wtorek) o godz. 9,00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 26 maja 2011 r. i 9 czerwca 2011 r.
3. Sprawozdanie z postępu prac związanych z budową obwodnicy miasta Przemyśla.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2010 r.:
a) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. – proj. nr 161/2011.
d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 r. – proj. nr 162/2011.
5. Informacja o aktualnej sytuacji na przemyskim rynku pracy w 2011 r.
6. Wystąpienia przedstawicieli zarządów osiedli.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r. – proj. nr: 135/2011, 136/2011, 137/2011, 144/2011, 145/2011, 159/2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego za rok 2010 – proj. nr 139/2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej za rok 2010 – proj. nr 140/2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „ZAMEK” za rok 2010 – proj. nr 141/2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sumy do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania – proj. nr 142/2011.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zasad nabywania części nieruchomości na własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 138/2011,
b) szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Gminy Miejskiej Przemyśl
i Miasta Przemyśla oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym - proj. nr 158/2011,
c) nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 147/2011,
d) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 148/2011, 152/2011, 153/2011,
e) zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl oraz ustanowienia służebności gruntowej – proj. nr 157/2011,
f) zbycia udziału w nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 154/2011,
g) zbycia udziału w nieruchomości lokalowej będącego własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 155/2011,
h) sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 149/2011, 150/2011,
i) wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu – proj. nr 156/2011.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu typu rondo – proj. nr 164/2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy – proj. nr 151/2011.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Strategii rozwoju edukacji dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015” – proj. nr 143/2011.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za opiekę nad dzieckiem w oddziałach żłobkowych w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl – proj. nr 146/2011.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2011 r. – proj. nr 134/2011.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zakazu prowadzenia handlu w miejscach innych niż wyznaczone – proj. nr 163/2011.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych – proj. nr 160/2011.
20. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 marca 2011 r.
21. Wystąpienia radnych.
22. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
23. Zakończenie obrad.
Opublikował:  | Data publikacji: 17-06-2011 13:40
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:06