9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozwój usług socjalnych na terenie miasta Przemyśla


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

W dniu 10 czerwca br. zakończyła się realizacja finansowa projektu „Rozwój usług socjalnych na terenie miasta Przemyśla” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Infrastruktura publiczna”, Działanie 5.2 „Infrastruktura ochrony środowiska i pomocy społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Rzeczowa realizacja projektu zakończyła się 10 maja 2011r. Przedmiotowy projekt obejmował prace remontowe i standaryzacyjne w następujących placówkach świadczących usługi z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta Przemyśla:

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Św. Brata Alberta 3:


- wykonanie nadbudowy budynku głównego o dodatkowe pomieszczenia użytkowe i kaplicę w poziomie poddasza,
- ¬adaptacja pralni na magazyny oraz na pomieszczenia biurowe i pomieszczenia terapii zajęciowej,
- ¬zagospodarowanie terenu wokół budynków tj. wymianę nawierzchni, wykonanie parkingu oraz modernizację istniejącego ogrodzenia, bramy wjazdowej i furtki.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wysockiego 99:

- remont budynku kuchni gł. wraz z modernizacją ciągu technologicznego produkcji posiłków oraz magazynu art. spożywczych,
- remont budynku administracyjno - warsztatowego z adaptacją części warsztatowej na poszerzenie powierzchni terapeutycznej i mieszkalnej,
- remont budynku gospodarczego z przeznaczeniem na warsztat dla konserwatorów,
- remont portierni,
- wymiana wyeksploatowanej sieci wodociągu zewnętrznego wody zimnej,
- przebudowa nawierzchni ciągów komunikacyjnych, schodów, podjazdów oraz oświetlenia na terenie DPS,
- wymiana ogrodzenia wraz z montażem bramy gł. obsługiwanej elektronicznie oraz montażem urządzeń monitorujących obiekt.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Dworskiego 98:


- budowa schodów zewnętrznych,
- wykonanie niezależnego wejścia do budynku wraz z zadaszeniem,
- montaż windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,
- wykonanie nowego ogrodzenia od strony wschodniej,
- przełożenie odcinka kanalizacji ogólnospławnej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Leszczyńskiego 3:


- docieplenie budynku,
- instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu sali szkoleniowej,
- wykonanie ogrodzenie posesji wraz z bramą wjazdową oraz 3 furtkami,
- wykonanie dodatkowych 12 miejsc parkingowych w tym 4 dla osób niepełnosprawnych i remont placu manewrowego,
- uzupełnienie kanalizacji na wody opadowe.
Wartość całkowita: 5 869 209,27 zł
Dofinansowanie: 2 819 403,79 zł


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.

Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

JPGDom Pomocy Społecznej przy ul. Św. Brata Alberta 3 (532,46KB)

JPGMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Dworskiego 98 (538,73KB)

JPGDom Pomocy Społecznej przy ul. Wysockiego 99 (567,14KB)

JPGMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Leszczyńskiego 3 (576,99KB)

JPGDom Pomocy Społecznej przy ul. Wysockiego 99 (711,95KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 16-06-2011 10:04
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:05