-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

X sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

X sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 26 maja 2011 r. (czwartek) o godz. 9,00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 kwietnia 2011 r.
3. Sprawozdanie z postępu prac związanych z budową obwodnicy miasta Przemyśla.
4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu za 2010r.
5. Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. za 2010 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla oraz na terenie Gminy Przemyśl z wjazdem do miasta Przemyśla – proj. nr 102/2011.
7. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
8. Wyrażenie opinii w sprawie wniosku o odwołanie ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu radnego Rady Miejskiej w Przemyślu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „BIELSKIEGO I” – proj. nr 104/2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Przemyśla za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonywania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury – proj. nr 107/2011.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla – proj. nr 110/2011.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r. – proj. nr: 109/2011, 111/2011, 112/2011, 113/2011, 114/2011, 115/2011, 124/2011.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć – proj. nr 108/2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla – proj. nr 122/2011.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 105/2011,
b) zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl oraz ustanowienia służebności gruntowej – proj. nr 117/2011,
c) zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr: 118/2011, 119/2011, 120/2011,
d) wyłączenia nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości – proj. nr 123/2011,
e) zmiany Uchwały Nr 151/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl – proj.nr 121/2011.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze – proj. nr 78/2011.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry – proj. nr 103/2011.
18. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia Placu Świętego Floriana w Przemyślu kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie go z użytkowania jako drogi publicznej – proj. nr 106/2011.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl oraz cennika opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych – proj. nr 116/2011.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla – proj. nr 101/2011.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla – proj. nr 100/2011.
22. Wystąpienia radnych.
23. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
24. Zakończenie obrad.
Opublikował:  | Data publikacji: 19-05-2011 09:04
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:06