9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Sprawozdanie z drugiego posiedzenia Zespołu Inicjatywnego w sprawie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 18 marca 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się drugie posiedzenie Zespołu Inicjatywnego w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej trybu powołania członków oraz organizacji i działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W spotkaniu uczestniczyły osoby wg listy obecności – załącznik nr 1.


Prowadząca spotkanie, Pani Danuta Wiech, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu, przedstawiła program, który obejmował: podsumowanie propozycji zgłoszonych podczas pierwszego posiedzenia, uzgodnienie ilości przedstawicieli organizacji pozarządowych w przyszłej Radzie, prezentacja wstępnego projektu uchwały.   


Na początku Prowadząca dokonała podsumowania prac pierwszego spotkania w dniu 11 marca br. Wśród najważniejszych propozycji zgłoszonych tym dniu znalazły się m.in.: określenie zadań Rady, jej składu i struktury, jak również częstości posiedzeń, przyczyn odwołania członka, prawomocności obrad.
Najwięcej kontrowersji wzbudziło określenie sposobu dokonywania wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady oraz ustalenie ich liczebności.
W tym miejscu Pani Danuta Wiech poprosiła Pana Witolda Kuzemko o szczegółowe wyjaśnienie, przygotowanej propozycji ustalenia składu ilościowego Rady w oparciu o zasadę parytetu – załącznik nr 2.

Z kolei Pan Mirosław Majkowski zaproponował inny sposób ustalenia składu Rady. Organizacje pozarządowe należy podzielić na Zespoły wg określonych w Raporcie o Stanie Miasta sfer działalności. Następnie każdy Zespół, w trakcie spotkania, wybierze po jednym przedstawicielu do Rady.
Tym samym według propozycji Pana Kuzemko Rada będzie liczyć 19 członków – przedstawicieli sektora pozarządowego, natomiast wg Pana Majkowskiego – 12.

W trakcie dyskusji nad tą kwestią pojawiły się następujące wątpliwości:
- Co zrobić w przypadku, gdy jakiś sektor (sfera działalności) nie będzie reprezentowany, ponieważ nie zostanie wyłoniony reprezentant lub nie dojdzie w ogóle do spotkania?
Wskazano na dwa rozwiązania:
1) niewykorzystana liczba określająca ilość przedstawicieli w danej sferze zostanie dodana do następnej w kolejności;
2) o tyle mniejsza będzie reprezentacja organizacji w Radzie, bez przenoszenia liczby określającej ilość przedstawicieli.

- Brak procedury wyłaniania przedstawicieli organizacji pozarządowych, co może rodzić wątpliwości odnośnie umocowania danej osoby lub osób do reprezentowania innych organizacji w Radzie.


Ponadto Pani Danuta Wiech zaproponowała, aby jeden mandat w Radzie zarezerwować dla organizacji kościelnych, gdyż Raport o Stanie Miasta nie uwzględnia tego typu podmiotów, natomiast znacząca ich liczba prowadzi działalność na terenie miasta.

W dalszej części Pan Maciej Karasiński zgłosił postulat, aby wykorzystać zarówno propozycję zgłoszoną przez Pana Witolda Kuzemko, jak i Pana Mirosława Majkowskiego.
Jak argumentował, pomysł Pana Kuzemko dotyczy określenia ilości osób reprezentujących w Radzie organizacje pozarządowe, działające w określonej sferze, natomiast Pan Majkowski zaproponował sposób wyłonienia reprezentantów organizacji do Rady, w takiej ilości, jaka wynika z zaproponowanych wyliczeń Pana Kuzemko.   

Następnie Pan Ryszard Miłoszewski zaznaczył, iż jedna organizacja powinna mieć jednego delegata. Natomiast każda organizacja musi mieć numer KRS lub inny numer ewidencyjny.
W toku dyskusji nad tą kwestią pojawiła się wątpliwość, jak należy traktować koła nieposiadające osobowości prawnej lub oddziały i koła tej samej organizacji, mające siedzibę na terenie miasta. 

Z kolei Pan Robert Gawlik odnosząc się do ostatecznego terminu zakończenia prac nad przygotowaniem projektu uchwały, który został określony na podstawie harmonogramu prac związanych z powołaniem Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zastrzegł, iż ulegnie on wydłużeniu z uwagi na konieczność dopracowania zgłoszonych propozycji.

Na zakończenie Pani Danuta Wiech zaproponowała kolejność następnych działań. I tak w pierwszej kolejności Wydział Spraw Społecznych opracuje wstępną wersję projektu przedmiotowej uchwały, przy pomocy kilku, szczególnie aktywnych członków Zespołu Inicjatywnego. Następnie projekt zostanie skonsultowany z wszystkim członkami Zespołu i po osiągnięciu consensusu zostanie przygotowane zarządzenie w sprawie konsultacji, w trybie i na zasadach określonych w uchwale Nr 186/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Na tym zakończono spotkanie w dniu 18 marca 2011 r.

DOTSprawozdanie-18.03.2011 (37,00KB)

DOTZałącznik 2-Ilość przedstawicieli organizacji w Radzie (36,50KB)

DOTZałącznik 1-lista uczestników (52,00KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 11-05-2011 10:39
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-02-2012 08:39