10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Sprawozdanie z pierwszego posiedzenia Zespołu Inicjatywnego w sprawie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 11 marca 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Inicjatywnego w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej trybu powołania członków oraz organizacji i działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
W spotkaniu uczestniczyły osoby wg listy obecności – załącznik nr 1.

Uczestników spotkania przywitał Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder, który podziękował wszystkim za przyjęcie zaproszenia do udziału w pracach Zespołu Inicjatywnego oraz wyraził przekonanie, iż wypracowany przez Zespół model współpracy będzie sprzyjał zarówno samym organizacjom pozarządowym, jak również mieszkańcom miasta. 

Prowadząca spotkanie, pani Danuta Wiech, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu, omówiła dotychczasowy model współpracy władz miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi, podkreślając, iż dzisiejsze spotkanie nie jest początkiem, lecz stanowi kontynuację współpracy, która trwa od 2003 r., wraz z wejściem w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Przypominając początki współpracy z „trzecim sektorem” w Przemyślu wspomniała o uchwaleniu w roku 2004 pierwszych programów współpracy (pierwszy program na rok 2004, drugi – na rok 2005). Z kolei w roku 2005 Rada Miejska uchwaliła Kartę współpracy – wieloletni program współpracy, na podstawie którego powołano Zespół Konsultacyjny oraz Koordynatora ds. współpracy.
Następnie ukazała działalność Prezydenta Miasta Przemyśla Pana Roberta Chomy w Radzie Działalności Pożytku Publicznego – Rada, której Pan Prezydent jest członkiem od samego początku jej powołania, jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.
Ponadto wspomniała także o powołaniu w roku 2009 Prezydium Miejskiej Rady Organizacji Pozarządowych.
Pan Zbigniew Rużycki, Naczelnik Wydziału Sportu, omówił funkcjonowanie Miejskiej Rady Sportu i zakres prowadzonej przez nią działalności. 
Pan Robert Gawlik, koordynator ds. współpracy z organizacjami, przedstawił podstawy prawne funkcjonowania  Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz jej zadania określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dalszej części spotkania przystąpiono do określenia zadań przyszłej Rady, jej składu, sposobu wyłaniania przedstawicieli organizacji pozarządowych, zasad wyboru przewodniczącego i sekretarza, częstości spotkań itp. W wyniku przeprowadzonej dyskusji zgłoszono konkretne propozycje – załącznik nr 2.    

Na tym zakończono spotkanie w dniu 11 marca 2011 r.

DOTZałącznik 1-Lista uczestników (52,50KB)

DOTZałącznik 2-Zgłoszone propozycje (36,50KB)

DOTSprawozdanie-11.03.2011 (31,50KB)

JPGPierwsze posiedzenie-11.03.2011 (62,07KB)

JPGPierwsze posiedzenie-11.03.2011 (64,44KB)

JPGPierwsze posiedzenie-11.03.2011 (74,04KB)

JPGPierwsze posiedzenie-11.03.2011 (68,29KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 02-05-2011 13:23
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-02-2012 08:39