16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs "Świetlica-Dzieci-Praca"

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie.
Na dofinansowanie zadań Programu w roku 2011, zabezpieczone zostały środki
finansowe w wysokości 800,0 tys. złotych przy jednostkowych dotacjach po 40,0 tys. złotych każda.

O dotacje w formie dofinansowania w konkursie mogą ubiegać się podmioty podejmujące działania określone w Programie na rzecz tworzenia, odbudowywania lub podtrzymywania środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlic, ognisk wychowawczych, klubów młodzieżowych organizujących zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym), do których zalicza się :
• gminy;
• organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.,
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (m.in. stowarzyszenia, fundacje,
towarzystwa);
• podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Oferty należy składać w siedzibach Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej Urzędów Marszałkowskich, poszczególnych województw lub w Urzędach Marszałkowskich w terminie do dnia 31 maja 2011 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Opublikował:  | Data publikacji: 15-03-2011 15:32
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-12-2011 10:56