8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozpoczynamy prace związane z powołaniem Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Szanowni Państwo
   
Uprzejmie informuję, że w miesiącu lutym br. rozpoczynamy prace związane z powołaniem Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na zasadach określonych w znowelizowanej ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146).
Mając na względzie potrzebę zapewnienia szerokiego udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w tym procesie, Prezydent Miasta Przemyśla zatwierdził harmonogram prac związanych z powołaniem Rady oraz wyznaczył osobę odpowiedzialną za jego realizację (w załączeniu harmonogram). 

Zgodnie z art. 41 g cytowanej ustawy organ stanowiący gminy określi, w drodze uchwały, tryb powołania członków oraz organizację i tryb działania Rady, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych, terminy i sposób zgłaszania kandydatur na członków Rady oraz potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania Rady. 
Tym samym pierwszym krokiem w kierunku powołania Rady jest przygotowanie projektu stosownej uchwały, której opracowanie Pan Prezydent powierzył, specjalnie w tym celu tworzonemu, Zespołowi Inicjatywnemu. 

Wobec powyższego zapraszam wszystkie osoby zainteresowane udziałem w pracach Zespołu do zgłoszenia swoich kandydatur w nieprzekraczalnym terminie do 25 lutego br.
Szczególnie ważne jest aby członkowie Zespołu reprezentowali organizacje działające w różnych sferach: pomocy społecznej, kultury, sportu, dzieci i młodzieży, rodziny, osób starszych i niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia.  
Zgłoszenia z podaniem imienia i nazwiska, danych do kontaktu oraz adresu e-mailowego proszę kierować: w formie elektronicznej na adres rob.gaw@op.pl lub w wersji papierowej – Urząd Miejski w Przemyślu, Wydział Spraw Społecznych, ul. Ratuszowa 10 A z dopiskiem „Zespół Inicjatywny”.
Ostatecznego wyboru składu Zespołu dokona Prezydent Miasta Przemyśla, biorąc pod uwagę jego efektywne funkcjonowanie oraz konieczność zachowania zasady reprezentatywności.
Informacje dotyczące zgłoszonych osób oraz składu Zespołu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.przemysl.pl w odnośniku „Organizacje Pozarządowe”.  
 
Liczę na Państwa zainteresowanie i zapraszam do współpracy.

dr Grzegorz Hayder
Zastępca Prezydenta

DOTHarmonogram prac (35,50KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 18-02-2011 07:53
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-04-2011 08:06