15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

List Prezydenta Miasta Przemyśla z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu 2011

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Miasta Przemyśla


Z racji sprawowanego urzędu Prezydenta Miasta Przemyśla uczestniczę w Ich rozlicznych spotkania, rocznicach, konferencjach. Często jestem zapraszany do udziału w mniej oficjalnych a bardziej kameralnych zebraniach, podczas których dzielą się ze mną owocami swojej pracy, mówią o trudnościach i problemach dnia codziennego, jak również o stojących przed nimi wyzwaniach. Nie lada wyzwaniach! Zawsze są gotowi do działania, do przejęcia inicjatywy. Zdeterminowani, nieodparcie dążący do celu. Ideowi. Obserwuję Ich także z szerszej perspektywy Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Kim Oni są?
Mówimy o nich wolontariusze, działacze organizacji społecznych, ludzie pracujący społecznie. Choć określenie „praca” w tym miejscu należałoby zastąpić słowem „służba” – służba społeczna, służba wolontariacka.
Wolontariuszy odnajdziemy w stowarzyszeniach, fundacjach; możemy ich spotkać w hospicjum, domu dziecka, domu pomocy społecznej, świetlicy środowiskowej czy szpitalu. Stojąc z puszką kwestorską zbierają na rzecz biednych i ubogich, ratują zabytki. Na pewno każdy z nas, choć jeden raz otrzymał od nich czerwone serduszko. Niewyobrażalna jest działalność trzeciego sektora bez ich obecności.      

Europejski Rok Wolontariatu

Doceniając znaczenie wolontariatu jako kluczowego wymiaru aktywności obywatelskiej i demokracji Decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2009 r. ustanowiono rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską. Jego celem jest zachęcenie Wspólnoty, państw członkowskich, władz lokalnych i regionalnych do podjęcia wysiłków na rzecz stworzenia warunków sprzyjających angażowaniu się społeczeństwa obywatelskiego w wolontariat w Unii Europejskiej, a także większego wyeksponowania wolontariatu w UE.
Realizacja określonych w Decyzji Rady celów będzie polegać m.in. na wymianie doświadczeń i dobrych wzorców; przeprowadzeniu analiz i badań; organizacji konferencji i imprez promujących wolontariat oraz kampanii informacyjnych i promocyjnych. 
Rzeczpospolita Polska pozytywnie oceniła tę inicjatywę. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jako Krajowy Organ Koordynujący, przygotowało dokument pn. „Krajowy Plan Działania dla Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce”.
Polski program obejmuje obszary priorytetowe, wpisujące się w nadrzędne cele wyznaczone w Decyzji Rady, takie jak: promocja wartości wolontariatu i korzyści z niego płynących – kreowanie mody na wolontariat; wzmocnienie jego organizatorów i systemowego podejścia do wolontariatu.
W powyższym Planie wskazano cały szereg działań: międzynarodowe seminarium, kampanię komunikacyjną, konkursy na projekty organizacji pozarządowych, jak również wsparcie wolontariatu w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, konferencje, szkolenia, seminaria oraz szereg działań promocyjnych.
 
Czym jest wolontariat?

Wolontariat opiera się na bezinteresownej woli służenia ludziom. Jego źródło tkwi w świecie wartości moralnych, religijnych lub wynika z określonych przekonań politycznych. Wrażliwość wolontariusza na sprawy społeczne i jego chęć poświęcenia czasu i umiejętności jest ze wszech miar godne uznania i wymaga szczególnej troski ze strony społeczeństwa.
Wolontariat przynosi wymierne korzyści nie tylko wolontariuszowi, lecz nam wszystkim. Wykonywany w ramach organizacji społecznych, wspiera te podmioty w realizacji różnorodnych celów statutowych. 
Dla wielu młodych ludzi jest często pierwszym krokiem przed podjęciem aktywności zawodowej. 
Z badań przeprowadzonych w 2006 roku wynika że 3 na 10 Europejczyków aktywnie angażuje się w wolontariat, a ponad 80 % respondentów uważa, że jest on ważnym elementem demokratycznego życia w Europie.
W Polsce ponad 20 % osób angażowało się w wolontariat w latach 2005-2006. Był to najwyższy wskaźnik badań przeprowadzonych w okresie od 2001 do 2009 r. Już w roku 2009 niecałe 13 %, tj. ok. 3,8 mln Polaków zadeklarowało, że poświęciło czas na pracę w organizacji społecznej lub grupie nieformalnej. Konkluzja nasuwa się sama – Polacy mało angażują się społecznie.
Różne są przyczyny tego stanu rzeczy. Z jednej strony przemijająca moda na wolontariat, emigracja zarobkowa młodych ludzi, czy ogólny spadek zaufania do instytucji.
Z drugiej strony same organizacje, korzystające ze świadczeń wolontariuszy, muszą poświęcić czas na ich przygotowanie do określonego zadania, co niejednokrotnie wymaga dodatkowego nakładu pracy.

Rok Wolontariatu w Przemyślu

Miasto Przemyśl chętnie włączy się w obchody Europejskiego Roku Wolontariatu. Pragniemy ten czas poświęcić refleksji nad możliwościami zwiększenia aktywności społecznej wśród mieszkańców miasta. Pragniemy poprzez spotkania i konferencje przybliżyć historię i dzień dzisiejszy wolontariatu. Pragniemy podjąć działania, które pomogą nam w zbudowaniu przyjaznego środowiska dla rozwoju lokalnych liderów.
A co najważniejsze pragniemy pokazać i uhonorować osoby szczególnie aktywne społecznie.
Punktem kulminacyjnym obchodów będzie, zorganizowany w miesiącu lipcu 2011 r., II Przemyski Piknik Organizacji Pozarządowych, do udziału w którym już dziś wszystkich serdecznie zapraszam. Celem Pikniku jest przybliżenie mieszkańcom miasta działalności stowarzyszeń i fundacji. Na marginesie warto wspomnieć, iż w Przemyślu działa ich ponad 200!
Mamy nadzieję, że pokłosiem zaproponowanych działań będzie opracowanie lokalnej strategii rozwoju wolontariatu, jako elementu Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla.
W celu właściwego przygotowania się do obchodów ERW 2011 w Przemyślu zapraszam do współpracy organizacje pozarządowe, szkoły i uczelnie wyższe, organizacje kościelne i parafie, zgromadzenia zakonne oraz jednostki pomocy społecznej. Zapraszam zarówno samych wolontariuszy, jak i wszystkie osoby zainteresowane służbą wolontariacką, w tym szczególnie Seniorów, którzy swój czas i bogate doświadczenie życiowe i zawodowe mogą przekazać młodemu pokoleniu. Wolontariuszem może zostać każdy z nas, praktycznie w każdym wieku. Wolontariat stanowi wartość samą w sobie.
Wszystkie osoby, organizacje i instytucje pragnące włączyć się w obchody zapraszam do odwiedzenia strony internetowej Urzędu Miejskiego, gdzie będą sukcesywnie zamieszczane wszelkie niezbędne informacje.
Osobami koordynującymi całość działań są: pani Danuta Wiech, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz pan Robert Gawlik, koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
Szanowni Państwo!

Zrównoważony rozwój naszego miasta wymaga z jednej strony podejmowania szeregu działań inwestycyjnych, których celem jest ożywienie gospodarcze, z drugiej zaś – nieustannego dbania o rozwój aktywności obywatelskiej, której istotnym elementem jest wolontariat.
Dla osób sprawujących władzę nie ma większych powodów do satysfakcji, niż świadomi i aktywni obywatele, którzy nie pozostają obojętni na dobro wspólne.
Na zakończenie pragnę wszystkim wolontariuszom serdecznie podziękować. Za Waszą wrażliwość i solidarność obywatelską. Za Waszą niezłomność i hart ducha. Za czas, który poświęcacie dla wspólnego dobra. Za Waszą pogodę i radość życia. 

Przemyśl, 14 lutego 2011 r.
 
Z wyrazami szacunku

 

ROBERT CHOMA 

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

 

Opublikował:  | Data publikacji: 15-02-2011 11:09
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 06-03-2015 08:21