Radni uchwalili Budżet Miasta na 2011 rok

Obradujący na wczorajszej (3 lutego br.) sesji radni Rady Miejskiej w Przemyślu przyjęli uchwałę budżetową na 2011 rok. Przedstawiamy skróconą informację o najważniejszych wskaźnikach finansowych zawartych w tym dokumencie.

 

INFORMACJA SKRÓCONA NA TEMAT BUDŻETU NA 2011r.


Dochody budżetu miasta zaplanowano w wysokości 385.510.323 (tj. o 47,54 % więcej w porównaniu do 2010r. – 261.293.246 zł), a wydatki w wysokości 429.606.398 zł (tj. o 33,91% więcej w porównaniu do 2010r. – 320.822.714 zł), deficyt wyniesie 44.096.075 zł, natomiast spłata rat kredytów i pożyczek i wykup obligacji 20.582.706 zł.
Źródłem sfinansowania deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji będą kredyty bankowe, pożyczki, które wyniosą 64.678.781 zł.


Projekt budżetu został sporządzony przy zachowaniu ograniczeń wynikających z ustawy o finansach publicznych, tj.:

- art. 169 ustawy o finansach publicznych zgodnie z którym łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń oraz gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego – w projekcie budżetu wskaźnik ten wynosi 6,94 %,

- art. 170 ustawy o finansach publicznych zgodnie z którym łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym – przewidywane zadłużenie na koniec 2011r. wyniesie 133.917.357 zł, tj. 34,74% dochodów.

Zaplanowana wysokość długu na koniec 2011r. może ulec zmniejszeniu, co wynika z analizy długu na przestrzeni lat ubiegłych.

W 2011r. podjęte zostaną działania zmierzające do przeznaczenia oszczędności powstałych na wydatkach inwestycyjnych (m.in. w wyniku rozstrzygniętych przetargów) na zmniejszenie deficytu budżetowego. Również w zakresie wydatków bieżących zostaną wprowadzone działania oszczędnościowe.

Struktura dochodów i wydatków

Dochody

Dochody budżetu miasta na 2011r. zaplanowano w wysokości 385.510.323 zł.

Istotną pozycję w dochodach stanowią subwencje w łącznej wysokości 110.934.771 co stanowi 28,78% dochodów budżetu miasta, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej – 94.847.596 zł,
- część wyrównawcza – 8.956.499 zł (która ma na celu ochronę jednostek słabych ekonomicznie),
- część równoważąca – 7.130.676 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i zadań własnych wynoszą 45.672.642 zł i stanowią 11,85% dochodów.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej wynoszą 124.530.970 zł i stanowią 32,30 % dochodów.

Dochody własne
wynoszą 104.371.940 zł i stanowią 27,07% dochodów.

W ramach dochodów własnych ważne pozycje stanowią udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, podatki i opłaty oraz dochody ze sprzedaży mienia.
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 39.751.071 zł i stanowią 10,31% dochodów ogółem, w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 37.812.071 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 1.939.000 zł

Dochody z tytułu podatków i opłat wyniosą 36.243.300 zł tj. 9,40% dochodów ogółem.
Największe udziały w tych dochodach mają:
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości oszacowane na kwotę 27.418.300 zł, które stanowią 7,11% dochodów ogółem;
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 1.900.000 zł,
- dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowane na kwotę 1.491.000 zł,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane na kwotę 1.200.000 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowane na kwotę 1.160.000 zł, oraz
- wpływy z opłaty komunikacyjnej i opłaty za koncesje, i licencje zaplanowane na kwotę 1.120.000 zł.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (gruntowych, budynkowych i lokalowych) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na poziomie 11.523.000 zł.

Wydatki

Wydatki budżetu miasta na 2011r. zaplanowano na kwotę 429.606.398 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 247.422.515 zł, tj. 57,59% wydatków ogółem (w 2010r. 238.293.379 zł 74,28%) natomiast wydatki majątkowe 182.183.883 zł, tj. 42,41% (w 2010r. 82.529.335 zł 25,72%).
Wydatki majątkowe zostaną przeznaczone w szczególności na:
- inwestycje na drogach w wysokości 136.510.660 zł,
- inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w wysokości 17.971.693 zł,
- inwestycje związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, i kulturą fizyczną w wysokości 16.475.791 zł,
- prace inwestycyjne na obiektach oświatowych w wysokości 4.742.802 zł,
- informatyzację urzędu w wysokości 4.329.923 zł.

W strukturze wydatków największy udział stanowią wydatki na oświatę. Łączna kwota środków na ten zakres zadań wynosi 118.631.553 zł i stanowi 27,61% wydatków ogółem. Dofinansowanie do wydatków oświatowych ogółem wynosi 17.366.175 zł (wydatki w działach 801 i 854 118.631.553 zł – dochody w działach 801 i 854 6.417.782 zł - subwencja oświatowa 94.847.596 zł), w tym dofinansowanie do wydatków oświatowych finansowanych z subwencji oświatowej zaplanowano w wysokości 5.902.263 zł, natomiast finansowanych z dochodów własnych 11.463.912 zł.

Na realizację zadań z zakresu transportu przeznaczono kwotę 151.940.996 zł, tj. 35,37 % wydatków ogółem.

Wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowane są w wysokości 49.459.956 zł i stanowią 11,51% wydatków ogółem.

Wydatki na zadania z zakresu administracji publicznej (tj. funkcjonowanie rady miejskiej, urzędu miejskiego, promocja miasta) wynoszą 22.344.184 zł, tj. 5,20 % wydatków.

Wydatki na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu zaplanowano w wysokości 24.301.062 zł, co stanowi 5,65 % wydatków.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowana została kwota 26.104.037 zł tj. 6,08 % wydatków.

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosą 11.061.188 zł (w tym wydatki na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 7.708.000 zł), tj. 2,57 % wydatków.

Wydatki w dziale ochrona zdrowia wyniosą 7.838.737 zł, tj. 1,82%.

Pozostałe wydatki niezbędne do realizacji zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym kształtują się na poziomie 4,19%.


źródło: Wieloosobowe stanowisko d/s Budżetu UM Przemyśl

Opublikował(a):  Data publikacji: 04-02-2011 11:02 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-02-2013 10:58

Na skróty