2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nabór ofert na PO FIO 2011

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:
- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń,  fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze,  izby rzemieślnicze, izby gospodarcze.
- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2011 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).
 
Maksymalny czas realizacji projektu:
- projekty realizowane w 2011 r., tzw. projekty „jednoroczne": od 1 maja 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
- projekty realizowane w latach 2011-2012, tzw. projekty „dwuletnie": od 1 maja 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.
Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Konkurs obejmuje nabór ofert na cztery Priorytety łącznie.
 
Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci:
- dla projektów „jednorocznych": od 10 tys. zł. do 300 tys. zł (w przypadku projektów „jednorocznych", wnioskowanie o dotację mniejszą niż 10 tys. zł lub większą niż 300 tys. zł spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych bez możliwości odwołania).
- dla projektów „dwuletnich": od 20 tys. zł. do 300 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł).

W konkursie ogłoszonym w ramach PO FIO, należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej wypełnioną w generatorze ofert oraz ofertę w wersji papierowej. Do wersji papierowej należy załączyć wymagane załączniki. Generator ofert jest dostępny na stronie internetowej
http://www.pozytek.gov.pl/ lub www.crzl.gov.pl. Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać w wresji elektornicznej i papierowej do dnia 15 lutego 2011 r. do godz. 23.59 (decyduje data stempla pocztowego)
na podany poniżej adres Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich lub złożyć osobiście w wymaganym terminie, za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie) w siedzibie CRZL.
Szczegółowe informacje oraz generator wniosków znajduje się na stronie:
 

przygotowała: M. Kroczek
Opublikował:  | Data publikacji: 18-01-2011 11:07
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-01-2011 08:21