7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań 
z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej różnych grup społecznych realizowanych w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku
 
Zadania przewidziane do realizacji:
a) Promowanie aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i środowiskowych, w szczególności:
- w środowisku wiejskim,
- w środowisku akademickim,
- w rodzinie oraz w różnych grupach zawodowych,
- w środowisku osób z nadwagą,
- w środowisku Polonii i Polaków zamieszkałych za granic.
b) Wspieranie inicjatyw sprzyjających włączeniu społecznemu poprzez sport;
c) Promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;
d) Inicjowanie i realizowanie kampanii społecznych na rzecz kształtowania świadomości zachowań i nawyków prozdrowotnych społeczeństwa.
 
Zasady przyznawania dotacji:
1. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje spoza sektora finansów publicznych, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – zapis w statucie, a w szczególności stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim.
2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadań wymienionych w pkt. 1.
3. Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 20 % wnioskowanej kwoty dotacji. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. w ramach innych konkursów
 
Termin i tryb składania i rozpatrywania ofert
a) Konkurs dotyczy ofert na zadania realizowane w pierwszym półroczu 2011 r.;
b) Oferty należy składać do dnia 24 stycznia 2011 roku;
c) O terminie złożenia oferty drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego;
d) Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 21.03.2011 r.
e) Konkurs dotyczący ofert na zadania realizowane w drugim półroczu 2011 r. ogłoszony zostanie po rozstrzygnięciu niniejszego konkursu;
 
Szczegółowe informacje i potrzebne dokumenty znajdują się na stronie:
 
przygotowała M. Kroczek
Opublikował:  | Data publikacji: 14-01-2011 09:26
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-01-2011 09:29