10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs "Sport Wszystkich Dzieci"

Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs na dofinansowanie 
w 2011 r. zadań programu „Sport Wszystkich Dzieci”, finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Konkurs ma charakter otwarty. W pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone wnioski nadesłane do dnia 24 stycznia 2011 roku. Projekty złożone w późniejszym terminie będą rozpatrywane w miarę posiadanych środków. Wnioski, które wpłyną w pierwszym terminie w ramach I etapu Konkursu, zostaną rozpatrzone do dnia 15 marca 2011 r. Wnioski konkursowe można składać osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Sport Wszystkich Dzieci – konkurs na 2011 rok”.
Konkurs adresowany jest do organizacji spoza sektora finansów publicznych, których podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności do ogólnopolskich stowarzyszeń, w tym polskich związków sportowych.
Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 20 % wnioskowanej kwoty dotacji. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. w ramach innych konkursów).
Priorytetowo traktowane będą projekty:
a) o zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania kompleksów sportowych „Moje Boisko Orlik-2012”,
b)promujące systematyczną aktywność fizyczną dzieci i młodzieży oraz prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu,
c) służące integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez sport,
d) promujące wolontariat w sporcie,
e) sprzyjające przeciwdziałaniu agresji, patologiom społecznym i innym zagrożeniom cywilizacyjnym,
f) integrujące i angażujące środki finansowe jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE, sponsorów, inne, g. ukierunkowane na wyszukiwanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.
Więcej informacji i potrzebne dokumenty znajdują się na stronie:
przygotowała M. Kroczek
 
Opublikował:  | Data publikacji: 14-01-2011 09:23
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-01-2011 09:26