19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs na realizację w 2011 roku zadań z zakresu sportu na terenie Miasta Przemyśla

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza konkurs na realizację w 2011 roku zadań 
z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Przemyśl oraz zaprasza do składania ofert.
 
I. Zakres zadania:
- podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej.
 
II. Wysokość środków i zasady przyznawania dotacji:
1) Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wniosków wynosi 440 000 PLN.
2) Konkurs adresowany jest do klubów sportowych, które mają siedzibę i działają na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.
 
III. Termin realizacji zadania: w okresie od dnia 3 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
 
IV. Warunki merytoryczne i finansowe:
1. Dotacja dla klubu sportowego może być przeznaczona w szczególności na:
a) realizację programów szkolenia sportowego,
b) zakup sprzętu sportowego,
c) pokrycie kosztów uczestnictwa w rozgrywkach ligowych oraz organizowania zawodów lub uczestnictwa w zawodach sportowych,
d) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
e) wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
f)  pokrycie części kosztów modernizacji i utrzymania klubowych obiektów sportowych.
2. Środki uzyskane z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania z wyłączeniem:
a) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników i działaczy klubu sportowego,
b) wypłaty stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom,
c) zapłaty kosztów ubezpieczenia zawodnika zrzeszonego w klubie sportowym,
d) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
e) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
f)  zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia.
 
V. Warunki, termin i miejsce składania wniosków.
1) Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 1, Kancelaria Ogólna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2011 r.
2) Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr 294/2010 Rady Miejskiej
w Przemyślu z dnia 10 listopada 2010 r. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.przemysl.pl w zakładce sport – dokumenty/wnioski do pobrania. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Sportu, tel. 16 6787026.

Przygotowała: M. Kroczek

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.
                                                                                                                          

DOTNULL

DOTNULL

DOTNULL

DOTNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 30-12-2010 13:20
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-12-2010 13:20