13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wsparcie osób głuchoniemych na rynku pracy

Projekt pt. „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II – Weź sprawy w swoje ręce” jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartej pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym z siedzibą w Warszawie.
Celem ogólnym projektu jest aktywizacja zawodowa osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Problemem w środowisku osób głuchoniewidomych jest bardzo niski wskaźnik aktywności zawodowej. Ograniczenia wynikające z tej sprzężonej niepełnosprawności utrudniają lub uniemożliwiają podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy osobom niepełnosprawnym. Konieczne jest efektywne łączenie rehabilitacji podstawowej z rehabilitacją w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej z podnoszeniem umiejętności oraz kwalifikacji osób głuchoniewidomych. Tak więc cel projektu jest realizowany poprzez rehabilitację, integrację i aktywizację zawodową osób głuchoniewidomych. Działalność ta odbywa się poprzez świadczenie różnego rodzaju wsparcia osób głuchoniewidomych we wchodzeniu i w funkcjonowaniu na rynku pracy. Specyficzne potrzeby i mało liczna grupa reprezentująca ten rodzaj rzadkiej i sprzężonej niepełnosprawności uzasadniają potrzebę działań na poziomie ponadregionalnym. Projekt ma charakter kompleksowy. Wsparciem zostanie objętych 400 osób głuchoniewidomych (cztery grupy: niewidomo - niesłyszący, niewidomo - niedosłyszący, niesłysząco - niedowidzący, niedosłysząco - niedowidzący).

Projekt ma w swej istocie zapewnić także zminimalizowanie barier, które występują na drodze zawodowej osób głuchoniewidomych. Likwidacja tych barier ma zostać zagwarantowana poprzez spełnieni celów szczegółowych projektu, w tym m.in.:
• likwidacja bariery komunikacyjnej z otoczeniem i uzyskiwania informacji poprzez wyposażenie w odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny osoby głuchoniewidome,
• zwiększenie, czy też rozpoczęcie aktywności zawodowej osób głuchoniewidomych poprzez podniesienie swoich umiejętności psychofizycznych, społecznych i zawodowych oraz odniesienia kwalifikacji w trakcie szkoleń zawodowych,
• zapewnienie wsparcia w procesie poszukiwania pracy poprzez doradztwo zawodowe, psychologiczne i prawne,
• umożliwienie odbycia osobie głuchoniewidomej stażu u pracodawców.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż każdy z beneficjentów wyłonionych w procesach rekrutacji, otrzyma indywidualne wsparcie w ramach projektu – właśnie ta indywidualność w podejściu do każdego beneficjenta jest kluczowa w ramach projektu. Na podstawie procesów rekrutacyjnych oraz indywidualnych narzędzi diagnostycznych (dzienniki postępów danego beneficjenta w projekcie) minimalizowane jest ryzyko nietrafnego ocenienia potrzeb osoby głuchoniewidomej oraz niewłaściwego zaplanowania ścieżki wsparcia.

Każdy uczestnik będzie miał możliwość korzystania ze wsparcia technicznego (dodatkowe oprzyrządowanie konieczne przy danej dysfunkcji) oraz personalnego, tj. z usług tłumaczy-przewodników, umożliwiających głuchoniewidomym docieranie na wszystkie typy zajęć i spotkań i aktywne w nich uczestnictwo. Poza warsztatami, ważnym elementem projektu będzie indywidualna praca specjalisty (rehabilitanta, psychologa, doradcy zawodowego, doradcy prawnego) z beneficjentem – jeden na jeden. Ponadto, każdy z uczestników podejmujących staż lub pracę będzie w miarę potrzeb (wynikających ze względów psychologicznych lub ograniczeń z powodu dysfunkcji) mógł korzystać z dodatkowego wsparcia Specjalisty ds. zatrudnienia, trenera pracy.
Projekt realizowany będzie do końca 2012 roku.

Więcej o projekcie na stronach:
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa
tel./fax: 22 635 69 70, e-mail:tpg@tpg.org.pl
www.tpg.org.pl/pokl/
www.mojapraca.org.pl

Opublikował:  | Data publikacji: 23-11-2010 13:25
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 19-05-2011 10:25