5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konsultacje aktów prawa miejscowego

Uchwalenie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wynika ze znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 146).

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobligowany został do określenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących ich działalności stanowi jedną z form współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, a także wprowadza przejrzyste zasady uczestnictwa ww. podmiotów w podejmowaniu istotnych decyzji i tworzeniu prawa miejscowego. Wprowadzenie szczegółowego sposobu konsultacji projektów aktów prawa miejscowego zapewnia uczestnictwo w dyskusji nad przygotowanymi rozwiązaniami zainteresowanym stronom.

Wypełnianiąc ustawowy obowiązek Rada Miejska w Przemyślu na posiedzeniu w dniu 23 września 2010 r. przyjęła stostowną uchwałę.

W załączeniu zamieszczamy Uchwałę Nr 186/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

DOTUchwała Nr 186/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 września 2010 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 26-10-2010 14:30
Modyfikował: Robert Gawlik | Data modyfikacji: 21-07-2015 11:26