8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

LXIV sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

LXIV sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 28 października 2010 r. (czwartek) o godz. 9,00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 23 września 2010 r., 29 września 2010 r. i 18 października 2010 r.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Sprawozdanie z postępu prac związanych z budową obwodnicy miasta Przemyśla.
5. Podjęcie rezolucji w sprawie wyrażenia aprobaty dla działań zmierzających do wprowadzenia zmian systemowych w zakresie wytwarzania i obrotu substancjami, które mogą być używane jako środki odurzające lub psychotropowe – proj. Nr 263/2010.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 3 w Przemyślu – proj.
Nr 286/2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Przemyśla na lata 2010-2013 – proj. Nr 301/2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych – proj. Nr 302/2010.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie Miasta Przemyśla – proj. Nr 303/2010.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2010 r. – proj.
Nr 300/2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – proj. Nr 299/2010.
12. Wystąpienia radnych.
13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
14. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.

15. Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
a) „Bakończyce IV” – proj. Nr 268/2010,
b) „Ostrów II” – proj. Nr 269/2010.
16. Podjęcie uchwał w sprawie aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
a) „Rosłońskiego” – proj. Nr 270/2010,
b) „Za Wiarem” – proj. Nr 271/2010,
c) „Plac Berka Joselewicza – Muzeum” – proj. Nr 272/2010,
d) „Osiedle Rycerskie” – proj. Nr 273/2010,
e) „Parkowa” – proj. Nr 274/2010,
f) „Kwartał XXI” – proj. Nr 275/2010,
g) „Jagiellońska” – proj. Nr 276/2010,
h) „Nad Sanem I/04” – proj. Nr 277/2010,
i) „Pod fortem” – proj. Nr 278/2010,
j) „Za Szańcami” – proj. Nr 279/2010,
k) „Batorego I” – proj. Nr 280/2010,
l) „Osiedle Chrobrego I/04” – proj. Nr 281/2010,
m) „Wysockiego II/04” – proj. Nr 282/2010,
n) „Wysockiego I/04” – proj. Nr 283/2010,
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla – proj. Nr 287/2010.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r. – proj. Nr: 202/2010, 285/2010, 288/2010, 289/2010, 290/2010, 291/2010, 292/2010, 293/2010, 294/2010, 295/2010, 296/2010 297/2010, 298/2010, 304/2010, 305/2010, 306/2010, 308/2010.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 313/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla – proj.
Nr 265/2010.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. Nr 261/2010.
21. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Robót Drogowych” – proj. Nr 239/2010.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Przemyśl oraz określenia granic ich obwodów – proj.
Nr 264/2010.
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Przemyśl oraz określenia granic ich obwodów – proj.
Nr 284/2010.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry – proj.
Nr 309/2010.
25. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.
26. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu za I, II i III kwartał 2010r.
27. Zakończenie obrad.
Opublikował:  | Data publikacji: 22-10-2010 12:00
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-01-2011 13:31