10.8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza aukcję - licytację nieograniczoną na najem (w drodze zawarcia umowy cywilnoprawnej) na czas nie oznaczony lokali użytkowych położonych w Przemyślu, ujętych w wykazie nr 3. Aukcję w dniu 08.11.2010 r. (poniedziałek

Przemyśl, 12 październik  2010r.
GL.I/IV-71441- 3/10                          

                                                               

 PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
 
 

ogłasza aukcję - licytację ograniczoną, co do rodzaju działalności na najem (w drodze zawarcia umowy cywilnoprawnej) na czas nie oznaczony lokali użytkowych położonych w Przemyślu, ujętych w wykazie nr 3.

 

Aukcję w dniu 8 listopada 2010 r. (poniedziałek) o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, I piętro, sala nr 19, przeprowadzi Komisja Przetargowa zgodnie z Regulaminem przetargów na najem lokali użytkowych ustalonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Przemyśla nr 97/62/02 z dnia 31.12.2002 r.

 

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszowej netto za najem za 1 m2 powierzchni poszczególnego lokalu przyjęta do aukcji podana jest w wykazie nr 3, a przebicie w wysokości 1 zł lub wielokrotność 1 zł.

Informuję, że do czynszu wyliczonego wg wylicytowanej w aukcji stawki dolicza się obowiązujący podatek VAT w wysokości 22% oraz, że czynsz ten z dniem 1 stycznia każdego następnego roku kalendarzowego będzie waloryzowany średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok w stosunku do poprzedniego, obwieszczonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jeżeli czynsz netto wyliczony według wylicytowanej stawki będzie mniejszy niż 120% w stosunku do czynszu netto ustalonego wg zasad obowiązującej uchwały Wynajmującego w sprawie stawek czynszu najmu za lokale użytkowe znajdujące się w zasobie Gminy Miejskiej Przemyśl bez konieczności wypowiadania warunków umowy najmu. W przypadku deflacji czynsz nie ulegnie zmianie.

W czynszu nie wlicza się opłat na rzecz dostawców mediów (energii elektrycznej i cieplnej, wody, odprowadzanie ścieków do kanalizacji publicznej, wywóz nieczystości stałych, itp.).

 

Przystępujący do aukcji powinien, pod rygorem nie dopuszczenia do niej, wpłacić Gminie Miejskiej Przemyśl wadium w pieniądzu, którego wysokość w odniesieniu do poszczególnych lokali podana jest w wykazie nr 3, w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Mostowa 2 lub na konto tut. Urzędu (Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Przemyśl nr rachunku 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002),  do dnia 2 listopada 2010 r. (w przypadku wpłaty wadium przelewem na konto data wpływu na rachunek bankowy Urzędu do dnia 02-11-2010 r. włącznie).

 

Do aukcji mogą przystąpić tylko osoby, bądź podmioty gospodarcze, nie będące dłużnikami Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

Przystępujący do aukcji obowiązani są zgłosić swój udział w niej w terminie do dnia 02-11-2010r. w Wydziale Gospodarki Lokalowej, ul. Ratuszowa 10A, I piętro, pokój
nr 104 i przedłożyć następujące dokumenty: ważne zaświadczenie o braku zaległości finansowych na rzecz Gminy (w zakresie czynszów za najem – zaświadczenie wydaje PGM Sp. z o. o. w Przemyślu ul. Kopernika 58) i dowód wpłaty wadium.

 

Oferenci przed aukcją powinni zapoznać się z treścią umowy najmu i Regulaminem przetargu (wywieszonymi na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu) oraz ze stanem technicznym lokalu – możliwość oględzin lokalu w terminie podanym w wykazie lokali.

 

Zastrzegam sobie, iż koszt remontu (w tym również koszty obciążające wynajmującego) i dostosowania lokalu do zamierzonej przez najemcę działalności gospodarczej, zgodnie z zezwoleniem dot. sposobu użytkowania lokalu (regulowanym przepisem art.71 Prawa budowlanego), ponosi najemca bez możliwości żądania rozliczenia go w trakcie najmu lub w chwili zwrotu lokalu. Jednocześnie podkreślam, że uzyskanie wszelkich zezwoleń związanychz rodzajem wybranej działalności należy do obowiązku najemcy. Najemca również ponosi ryzyko związane z uzyskaniem w terminie późniejszym niż objecie lokalu innych zezwoleń, wymaganych odrębnymi przepisami, na prowadzenie działalności w wynajętym lokalu.

 

Zwrot wadium w pełnej wysokości osobom uprawnionym, za wyjątkiem osobie, której oferta złożona w toku aukcji została przyjęta, dokonywany będzie od dnia 10-11-2010 r. w miejscu jego wpłaty. Wadium wpłacone przez wygrywającego aukcję zalicza się na kaucję zabezpieczającą przedmiot aukcji - lokal.

 

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl w przypadku, jeżeli uczestnik aukcji, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy o najem przedmiotu aukcji (lokalu) w terminie 7 dni licząc od dnia aukcji.

 

Wygrywający aukcję jest zobowiązany przed zawarciem umowy o najem lokalu uzupełnić kwotę wpłaconego wadium do pełnej wysokości kaucji zabezpieczającej lokal (trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki czynszowej).

 

Termin zagospodarowania lokalu – nie dłuższy niż 45 dni licząc od dnia zawarcia umowy najmu.

 

Informacje o stanie technicznym lokalu przeznaczonego do wynajęcia w wyniku aukcji i o warunkach aukcji udziela Wydział Gospodarki Lokalowej – ul. Ratuszowa 10A, I piętro, pokój nr 104, nr tel. 016 6752055.

 

Zastrzegam sobie prawo zmiany warunków aukcji lub odwołania aukcji bez podania przyczyn.

DOTwykaz nr 3

DOTogłoszenie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl