11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wybrano wykonawcę inwestycji pod nazwą „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz.U. Nr 113 poz.759), po rozpatrzeniu treści odpowiedzi i wyjaśnień udzielonych przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust.3 i art. 87 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Oś Priorytetowa IV Infrastruktura transportowa, Działania IV.I Infrastruktura drogowa oraz ze środków krajowych i własnych , będących w dyspozycji Gminy Miejskiej Przemyśl.

Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu

PDFPobierz pełen tekst zawiadomienia o wyborze oferty

Opublikował:  | Data publikacji: 20-08-2010 08:44
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-03-2012 15:12