2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Z dniem 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842).
 
Jest to kolejny krok w walce ze zjawiskiem społecznym, jakim jest przemoc domowa. W preambule do wspomnianej ustawy podkreślono, że „przemoc  w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia, zdrowia oraz poszanowania godności osobistej”.
 
Zasadniczym celem ustawy jest inicjowanie działań w celu skutecznej ochrony osób doznających aktów przemocy, a w  szczególności dzieci m.in. poprzez:

- stworzenie mechanizmów ułatwiających izolację sprawców od ofiar,
- udzielenia schronienia osobie poszkodowanej,
- zmianę postaw osób stosujących przemoc w rodzinie m.in. poprzez obowiązkową terapię,
- zmianę świadomości społeczeństwa  na temat przemocy,
- nacisk na profilaktykę oraz długofalowe działania prewencyjne m.in. wobec rodzin zagrożonych przemocą.

Ustawa stanowczo zakazuje rodzicom używania kar cielesnych wobec dzieci oraz  zadawania wszelkiego rodzaju cierpień psychicznych, takich jak poniżanie, wyśmiewanie itp. W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie, pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko z rodziny. Decyzję o odebraniu dziecka pracownik socjalny podejmuje wspólnie z funkcjonariuszem Policji, a także z lekarzem, lub ratownikiem medycznym bądź pielęgniarką. W przypadku odebrania dziecka, ustawa nakłada na pracownika socjalnego obowiązek niezwłocznego (nie później niż w ciągu 24 godzin) powiadomienia sądu opiekuńczego. W takiej sytuacji, pracownik socjalny ma prawo umieścić dziecko u innej, niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej, czy też w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej. 
 
Ustawa zakłada, że ofiarom przemocy w rodzinie należy się możliwość bezpłatnego poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego, rodzinnego, oraz badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała oraz wydania zaświadczenia lekarskiego.

Wprowadzony został również obowiązek tworzenia w każdej gminie zespołów interdyscyplinarnych, złożonych z przedstawicieli służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy. Zespół powoływany jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Jego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie działań służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, jak również inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Znowelizowana ustawa ma na celu pomoc władzom w jeszcze skuteczniejszym działaniu na rzecz tych, którzy doświadczają przemocy.
 

 

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 05-08-2010 13:37
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 19-05-2011 10:25