12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zasady przydzielania sprzętu sportowego w ramach Programu "Sport Wszystkich Dzieci w 2010"

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI                              
DEPARTAMENT SPORTU POWSZECHNEGO
 
Szczegółowe zasady przydzielania sprzętu sportowego
 w ramach realizacji Programu „Sport Wszystkich Dzieci”
w 2010 roku
Podstawę realizacji zadania: „zakup i dystrybucja sprzętu sportowego” stanowią środki finansowe tworzące Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, pochodzące z dopłat do stawek w grach losowych, zgodnie z art. 47d ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944 oraz Nr 178, poz. 1318).
 
Każdy zarejestrowany Uczniowski Klub Sportowy lub inny podmiotposiadający osobowość prawną, realizujący zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (wymogiem jestodpowiedni zapis w Statucie lub wypisie z Krajowego Rejestru Sądowego), może otrzymać komplety sprzętu sportowego do dowolnie wybranych - wpisanych do programu Ministerstwa Sportu i Turystyki - dyscyplin sportu. Nie przydziela się sprzętu osobistego (koszulki, dresy, buty, torby, inne ubiory sportowe, itp.), nie realizuje się też „indywidualnych zamówień” poszczególnych klubów.
 
         Sprzęt przydzielany jestna podstawie list sporządzanych i zatwierdzanych przez Departament Sportu Powszechnego Ministerstwa Sportu i Turystyki, po dokonaniu szczegółowej weryfikacji nadesłanych wniosków, w ścisłej współpracy z właściwym Polskim Związkiem Sportowym lub innym stowarzyszeniem realizującym zlecenie zakupu sprzętu. Realizator zadania ustala, jaki zestaw sprzętowy będzie zakupiony w danym roku. Odpowiedzialny jest za jego zakup, właściwą dystrybucję, oraz systematyczną kontrolę prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania. W trakcie dokonywania zakupu zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy „prawo zamówień publicznych”.
Kluby przejmują sprzęt na podstawie umowy o nieodpłatnym użyczeniu na czas określony w umowie. Po tym okresie sprzęt może być przekazany na własność klubu. Przekazanie na własność może też nastąpić bezpośrednio w momencie przydzielania sprzętu. Sprzęt podlega ewidencji, a kluby zobowiązuje się do właściwego, zgodnego z przeznaczeniem, jego użytkowania.
 
W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez Uczniowskie Kluby Sportowe.
 
Każdy klub, który stara się o przydział sprzętu, zobowiązany jest przesłać na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki – Departament Sportu Powszechnego; ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, następujące d o k u m e n t y:
 
*       aktualny wypis z rejestru uczniowskich klubów sportowych lub aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (z bieżącego roku);
 
*       wniosek (załącznik) o przydział sprzętu (występuje klub lub stowarzyszenie) z podaniem dokładnych danych dotyczących działalności klubu (dokładny adres, tel./fax, e-mail, patronat, krótki opis działalności, itd.), oraz wskazaniem uprawianych dyscyplin sportu;
 
*       opinię (popierającą wniosek)właściwego Okręgowego Związku Sportowego – oddzielnie dla każdej dyscypliny sportu;
 
*       w przypadku składania wniosku o przydział sprzętu doćwiczeń ogólnorozwojowych należy załączyć opinię Powiatowego lub Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, Rady Zrzeszenia LZS lub Zarządu Wojewódzkiego TKKF;
 
            Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne, zgodnie z w/w warunkami, w kolejności ich składania. Wnioski nie zrealizowane w danym roku kalendarzowym, będą rozpatrywane w roku następnym, w miarę posiadanych możliwości finansowych Departamentu.

Sprzęt w pierwszej kolejności mogą otrzymać te podmioty, które w latach poprzednich nie korzystały z tej formy pomocy. Szczegółowy wykaz przydziałów sprzętu z lat 1994-2009, znajduje się w dokumentacji Departamentu Sportu Powszechnego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W załączeniu znajduje się wniosek o przydział sprzętu sportowego.

DOTNULL (51,00KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 26-07-2010 11:01
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-07-2010 12:26