5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

LVIII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

LVIII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 24 czerwca 2010 r. (czwartek) o godz. 9,00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24 maja 2010 r.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Wystąpienia radnych.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
7. Sprawozdanie z postępu prac związanych z budową obwodnicy miasta Przemyśla.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście I” – proj. Nr 127/2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy z miastem Humenne na Słowacji – proj. Nr 146/2010.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „ZAMEK” za rok 2009 – proj.
Nr 134/2010.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego za rok 2009 – proj. Nr 135/2010.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej za rok 2009 – proj. Nr 136/2010.
13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu Miasta Przemyśla liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży – proj. Nr 132/2010.
14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 133/2010.
15.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r. – proj.
Nr: 137/2010, 138/2010, 139/2010, 140/2010, 141/2010, 142/2010, 143/2010, 151/2010, 152/2010, 153/2010, 157/2010, 159/2010, 160/2010, 161/2010, 162/2010.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu – proj. Nr 158/2010.
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Województwem Podkarpackim dotyczącej realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zaplanowanego w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013” w Województwie Podkarpackim – proj. Nr 163/2010.
18.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 51/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2010 r. – proj. Nr 149/2010.
19.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 156/2010.
20.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2, Priorytet nr IX, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – proj. Nr 147/2010.
21.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2, Priorytet nr IX, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – proj. Nr 148/2010.
22.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania opracowania pn: „Wyznaczanie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Sanu jako integralny element studium ochrony przeciwpowodziowej” będącego I etapem studium ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Sanu, w zakresie wyznaczania obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią oraz obszarów wymagających ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową – proj. Nr 144/2010.
23.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Przemyślu ul. Kapitulna 4, uchwalonej przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Przemyślu ul. Kapitulna 4 – proj. Nr 154/2010.
24.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Przemyślu ul. Kapitulna 4 – proj. Nr 155/2010.
25.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do rady osiedla na terenie miasta Przemyśla – proj. Nr 150/2010.
26.Raport na temat oceny realizacji polityki Miasta Przemyśla wobec organizacji pozarządowych w roku 2009.
27.Zakończenie obrad.
Opublikował:  | Data publikacji: 22-06-2010 08:37
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-03-2012 15:17