15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozpoczynamy prace nad projektem programu współpracy na rok 2011 oraz projektem zasad konsultacji

Zgodnie z art. 5a. ust. 1. znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.


Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności:
 

1)  cel główny i cele szczegółowe programu;

2)  zasady współpracy;

3)  zakres przedmiotowy;

4)  formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;

5)  priorytetowe zadania publiczne;

6)  okres realizacji programu;

7)  sposób realizacji programu;

8)  wysokość środków przeznaczanych na realizację programu;

9)  sposób oceny realizacji programu;

10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;

11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.


Ponadto informujemy, iż zgodnie z art. 5 ust. 5 cyt. ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wobec powyższego Prezydent Miasta Przemyśla serdecznie zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych działających w Przemyślu do zgłaszania propozycji i uwag dotyczących zarówno programu współpracy na rok 2011, jak i zasad konsultowania projektów aktów prawa miejscowego. 
Postawą prac nad projektem jest obecnie obowiązujący Program Współpracy na rok 2010.

Wszelkie propozycje proszę zgłaszać do 30 lipca 2010 r. na adres: Robert Gawlik, koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Urząd Miejski w Przemyślu, Wydział Spraw Społecznych, ul. Ratuszowa 10 A, tel. 016 675-20-46, e-mail: rob.gaw@op.pl.

 


 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 08-06-2010 11:50
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 09-03-2011 13:08