10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stały rejestr wyborców - czym jest

Rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców. Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców uprawnionych do udziału w wyborach, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum. Wpis do stałego rejestru wyborców danej gminy powoduje ujęcie w spisie wyborców w każdych kolejnych wyborach i referendach przeprowadzanych na obszarze tej gminy.

Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.

Dopisanie do stałego rejestru wyborców

Wyborca stale zamieszkały na terenie miasta Przemyśla bez zameldowania na pobyt stały, (np.zameldowany tylko na pobyt czasowy), albo nigdzie nie zameldowany (np.wymeldowany decyzją administracyjną) stale przebywający na obszarze gminy albo zamieszkały na terenie tutejszej gminy pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały, może zostać wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek.

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

Przepisy prawa wyborczego nie określają ostatecznego terminu, w którym wniosek powinien zostać złożony (np.: przed wyborami), gdyż rejestr wyborców jest stały, a nie prowadzony w związku z konkretnymi wyborami lub referendum. Z uwagi na to, nie ma w znaczenia, kiedy wniosek zostanie złożony. Jednakże jeżeli wniosek o wpisanie do rejestru wyborców zostanie złożony np. w ostatnim dniu roboczym przed wyborami, decyzja w sprawie może nie być wydana w tym samym dniu.

Wójt (burmistrz, prezydenta miasta) przed wydaniem decyzji o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby, jest obowiązany sprawdzić, w sposób przez siebie ustalony, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje sądowi niezwłocznie skargę wraz z decyzją i aktami sprawy lub może też niezwłocznie zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia.

Złożenie w wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w ostatnich dniach przed wyborami może zatem, w przypadku ewentualnej odmowy wpisania do rejestru wyborców, uniemożliwić rozpatrzenie skargi przed dniem głosowania.

Aby dopisać się do stałego rejestru wyborców należy złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Przemyślu (ul.Rynek 1, II piętro , pok.27) wniosek o dopisanie do stałego rejestru wyborców, pisemną deklarację zawierającą informacje niezbędne do dopisania do rejestru wyborców oraz kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość. (Załączniki poniżej)

 

Szczegółowe informacje zawarte zostały w karcie usługi SOB.14 oraz pod nr tel. 16 675-20-80

 

Zasady i sposób prowadzenia rejestru wyborców określają przepisy Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011r. Nr 158, poz 941).

DOTDeklaracja (24,50KB)

DOTWniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców (34,50KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 01-09-2011 08:44
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 06-03-2015 08:59