16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Downtown Przemyśl 2010

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednym z organizatorów tegorocznych zawodów pn. Downtown Przemyśl, na którą zaprasza w dniach 15 - 16 maja.


Data i miejsce:


Downtown: 15 maja 2010
Start : Zamek w Przemyślu – meta Rynek Starego Miasta

Dirt: 15 maja 2010
Start: stacja dolna wyciągu narciarskiego ul. Sanocka

Downhill: 16 maja 2010
Start: stacja górna wyciągu narciarskiego

Zapisy:

Downhill i downtown na stronie: http://www.race-timing.pl/organizacja_zawodow/zawody/wybor/dyscypliny.html

Dirt na adres:

Zapisy poprzez stronę i email zamknięte zostaną 13 maja 2010 roku o godz. 24.00 w wyjątkowych przypadkach zapisać będzie się można w biurze zawodów. Czynne  ono będzie:

Downtown od godz. 8.00 do godz. 10.30 na Rynku starego Miasta
Dirt od godz. 12.00 w biurze stoku przy dolnej stacji
Downhill od godz. 8.00 w biurze na stacji górnej stoku (szkoła narciarska)

Uczestnicy:

Prawo startu mają wszyscy którzy ukończyli 15 rok życia (urodzeni przed 16 maja 1995 roku) z zastrzeżeniem, że osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć do biura zawodów pisemną zgodę rodziców lub opiekunów :
Ja ../imię i nazwisko opiekuna PESEL/ wyrażam zgodę na start w zawodach downtown/dirt/downhill – niepotrzebne skreślić mojego syna/córki /imię i nazwisko, PESEL/ organizowanych przez POSiR w dniu 15 -16 maja 2010 roku

Brak niniejszego zaświadczenia powoduje skreślenie zawodnika z listy startujących.

Składając zgłoszenie uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z prowadzeniem i orga­nizacją zawodów, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rze­czo­we i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie. Uczestnicy startują na własną odpo­wiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez ak­ceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do org­anizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz wa­runków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu na karcie zgłoszeniowej.

Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z praw­dą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z u­stawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz. 883).

Impreza jest ogólnodostępna, zarówno dla zawodników z licencją PZKol. jak również amatorów. Uczestnikiem może być osoba, która spełni następujące warunki:

1. Prześle zgłoszenie uczestnictwa w zawodach. W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.
2.Dokona opłaty startowej.
3.Posiada sprawny rower, kask pełny-integralny, ochraniacze zabezpieczające oraz rękawiczki.
4.Organizator nie ubezpiecza NW zawodników i sugeruje ubezpieczenie się we własnym zakresie.

Kategorie:

Downtown: Elita/junior/hobby hardtail/ hobby full/kobiety open/masters
Dirt: BMX i MTB
Downhill: Elita / Junior / Hobby – hardtail / Hobby – full / Kobiety open / Master – wiek powyżej 30 lat (rocznik 1980 i starsze,)

Godziny startów oraz liczba przejazdów podana zostanie w kolejnym komunikacie.

Opłaty:
Taniej przy zapisach przez Internet
Downtown: 20,00 zł Internet, 30,00 zl w dniu zawodów
Dirt: 15,00 zł Internet, 30,00 zł w dniu zawodów,
Downhill: 20,00 zł Internet, 30,00 zł w dniu zawodów.

 

źródło: POSiR

JPGDowntown Przemyśl 2010

Opublikował:  | Data publikacji: 11-05-2010 15:11
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-03-2012 15:13