12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wojewoda podkarpacki wydał opinię w sprawie zmiany granic miasta Przemyśla

30 kwietnia br. Mirosław Karapyta Wojewoda Podkarpacki wydał opinię dotyczącą wniosku Prezydenta Miasta Przemyśla "w sprawie zmiany w podziale terytorialnym polegajacej na przyłączeniu do miasta Przemyśl obszarów położonych w gminach: Przemyśl i Krasiczyn, w powiecie przemyskim, województwie podkarpackim".

We wniosku złożonym pod koniec marca br. proponowana była zmiana polegająca na przyłączeniu do Przemyśla części Gminy Przemyśl, tj. sołectw: Pikulice, Nehrybka, Krówniki, Ostrów, Kuńkowce oraz części Gminy Krasiczyn, tj. sołectwa Prałkowce. Biorąc pod uwagę m.in. opinie z lat wcześniejszych, wyniki konsultacji społecznych, wskaźniki ekonomiczne oraz argumenty z wielu innych dziedzin gospodarki samorządowej, wojewoda pozytywnie zaopiniował wniosek w zakresie przyłączenia do miasta Przemyśla sołectwa Krówniki z Gminy Przemyśl, o powierzchni 556, 99 ha.

W opinii wskazano mi .in. na dążenie mieszkańców Krównik do zjednoczenia obszaru i społeczności dawnej wsi, jak również do zwiększenia swoich szans na dynamiczny rozwój: „Mają bowiem świadomość korzyści wynikających z ich funkcjonowania w granicach miasta. Liczą na zintensyfikowanie działań związanych z z zakończeniem inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych od kilku lat na terenie sołectwa oraz większych, niż dotychczas, możliwości rozwoju gospodarczego, przekładającego się na poziom życia mieszkańców.”

Po analizie będącej podstawą do wydania opinii stwierdzono, że powiększenie obszaru Przemyśla wiąże się ściśle z jego dalszym rozwojem społeczno-gospodarczym, jako miasta, które pragnie odzyskać pozycję silnego ośrodka regionalnego, utraconą w wyniku zmiany podziału terytorialnego państwa. „Miasto Przemyśl, poprzez zmianę granic, dąży do polepszenia więzi społecznych, gospodarczych i kulturalnych oraz zdolności wykonywania zadań publicznych, a także do zapewnienia jednorodnego układu osadniczego i przestrzennego. (…) Przemyśl ma pełnić rolę ośrodka ponadregionalnego, aktywizacji społecznej i gospodarczej, jako centrum handlowe, ważny węzeł komunikacyjny i kulturalno-turystyczny, znaczący ośrodek rozwoju szkolnictwa wyższego, wyspecjalizowanego szkolnictwa średniego oraz wyspecjalizowanych usług medycznych, kultury i usług turystycznych.
Poszerzenie granic w proponowanym zakresie umożliwi skoordynowanie działań zmierzających do realizacji obwodnicy drogowej miasta, która pozwoli na wyprowadzenie
ruchu tranzytowego z centrum miasta i lepsze skomunikowanie gmin przyległych.”

Wniosek o zmianę granic miasta Przemyśla został przesłany przez Wojewodę Podkarpackiego do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie przedstawiona w formie Rozporządzenia Rady Ministrów do końca lipca br.

pełna treść opinii wojewody

 

Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 07-05-2010 15:30
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 28-07-2010 08:35