19 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

DLA OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Od dnia 1 kwietnia 2010 r. Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pt. „Postaw na własny biznes” w ramach Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia", Priorytetu VI, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa planowane jest na 1 kwietnia 2010 r.
Uczestnikami projektu będzie 120 osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na terenie powiatów:

 • miasto Przemyśl
 • przemyskiego
 • jarosławskiego
 • lubaczowskiego
 • przeworskiego

zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu) i należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • kobiety,
 • osoby zamieszkałe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców, zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcja roślinną i/lub zwierzęcą,
 • osoby pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy) przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat,
 • osoby do 25 roku życia,
 • osoby po 45 roku życia.

Osoba bezrobotna - osoba bezrobotna w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności osoba, która jednocześnie jest osobą:

 • niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia,
 • nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym,
 • zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy,
 • ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.

Osoba nieaktywna zawodowo - osoba pozostającą bez zatrudnienia (osoba w wieku 15–64 lata niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni.

Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

 • szkoleniem oraz doradztwem umożliwiającym uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wsparciem finansowym na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 40 tys. PLN,
 • wsparciem pomostowym w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmującym finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie 1 200,00 PLN, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).
Bliższe informacje nt. projektu:

Biuro projektu w Przemyślu
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (I piętro)
godziny otwarcia: 8.00 - 16.00,
tel. (016) 676-09-87, (016) 675 16 64
fax.(016) 676 09 86,
e-mail:

Źródło: PARR S.A.

Opublikował:  | Data publikacji: 04-05-2010 14:03
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 19-05-2011 09:19