13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

LVI sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

LVI sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2010 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z dnia 24 marca 2010 r.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009 r.:
a) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Przemyśla za 2009 r. – proj. Nr 83/2010.
5. Wystąpienia radnych.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r. – proj.
Nr: 66/2010, 67/2010, 68/2010, 76/2010, 80/2010, 81/2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście I” – proj. Nr 82/2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 34/2004 z dnia 7 kwietnia
2004 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego – proj. Nr 74/2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy w latach 2009-2010” – proj. Nr 84/2010.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 97/2002 Rady Miejskiej
w Przemyślu z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie podziału miasta Przemyśla na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu – proj. Nr 69/2010.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 95/2002 Rady Miejskiej
w Przemyślu z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie zmiany w podziale Miasta Przemyśla na stałe obwody głosowania – proj. Nr 70/2010.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 21 „KRUHEL WIELKI” – proj. Nr 73/2010.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Miejską Przemyśl zadań Gminy Żurawica w zakresie świadczenia usług profilaktycznych
i terapeutycznych dla mieszkańców Gminy Żurawica – proj. Nr 72/2010.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przemyślu – proj. Nr 75/2010.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie realizacji zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami – proj. Nr 77/2010.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Miejską Przemyśl w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków
w zakresie bieżącego utrzymania, remontów, sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi – proj. Nr 78/2010.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla – proj. Nr 64/2010.
20. Zakończenie obrad.
Opublikował:  | Data publikacji: 16-04-2010 15:36
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-03-2012 15:17