14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Już w tym roku zaczynamy budowę obwodnicy Przemyśla!

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, Mirosław Karapyta Wojewoda Podkarpacki wydał w dniu 19 marca br. długo oczekiwaną przez nas decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla…”. Na wniosek Prezydenta Miasta Przemyśla wojewoda nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, uzasadniając to „szczególnie ważnym interesem społecznym i gospodarczym”. Podkreślił również, że przedsięwzięcie to ma charakter priorytetowy, zakwalifikowane zostało do zadań, które mają być współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

Bardzo dobra informacja dotarła do nas także od Ministra Finansów, który poinformował Prezydenta Miasta, że przyznał Przemyślowi kwotę 11.232.400, 00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem właśnie na dofinansowanie budowy wschodniej drogi obwodowej miasta. Pieniądze te stanowić będą uzupełnienie wkładu własnego Gminy niezbędnego do realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE.

Wskazując w decyzji wojewody na konieczność szybkiej realizacji i wdrożenia projektu budowy obwodnicy miasta Przemyśla zaznaczono także, że pozwoli to m.in. na:
- eliminację wąskich gardeł komunikacyjnych na drogach krajowych, stanowiących główny układ komunikacyjny miasta w kierunku północ-wschód i zachód-wschód;
- skrócenie czasu przejazdu przez miasto Przemyśl i zmniejszenie kosztów społecznych ich użytkowania i eksploatacji;
- przeniesienie ruchu tranzytowego z centrum miasta na obwodnicę, a tym samym odciążenie istniejącego układu komunikacyjnego i zmniejszenie dużego natężenia ruchu na istniejącej sieci ulic miejskich w Przemyślu;
- przejęcie w decydującej mierze ruchu ciężkiego, co w radykalny sposób zmniejszy uciążliwe oddziaływanie istniejącej drogi na pobliskie otoczenie, w tym zabudowę mieszkaniową w centrum Przemyśla w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza i drgań;
- poprawę bezpieczeństwa ruchu.
Decyzja wojewody zatwierdza także m.in. projekt budowlany przedsięwzięcia, podział nieruchomości na potrzeby tej inwestycji, ustala obowiązek przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu i dróg innych kategorii, ustala warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa.

Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację tej inwestycji jest ostatnim wymaganym elementem koniecznym do podpisania umowy o dofinansowanie oraz do ogłoszenia przetargu na realizację robót. Rozpoczęcie prac budowlanych przewidywane jest na IV kwartał 2010r.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Z treścią decyzji można się zapoznać w Zarządzie Dróg Miejskich, w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej UM (ul. Matejki 1) oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji UM (ul. Ratuszowa 10A)


Witold Wołczyk

JPGNULL (49,11KB)

JPGNULL (36,93KB)

JPGNULL (62,58KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 23-03-2010 13:06
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-03-2012 15:12