14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

LIV sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

LIV sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 24 marca 2010 r. (środa) o godz. 11.00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 15 lutego 2010 r. i 10 marca 2010 r.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Wystąpienia radnych.
5. Wystąpienie przedstawiciela Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci
w Rzeszowie celem przedstawienia zakresu działania hospicjum.
6. Wystąpienie Dyrektora Izby Celnej w zakresie poprawy sytuacji na granicy oraz korzyści z nich płynących dla lokalnej społeczności.
7. Sprawozdanie z działalności MOPS w roku 2009.
8. Sprawozdanie z działalności PUP w Przemyślu oraz gospodarki środkami Funduszu Pracy, PFRON i EFS za 2009 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji przemyskiego rynku pracy na lata 2010-2013” – proj. Nr 44/2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto I” – proj. Nr 37/2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Akademia Wschodnioeuropejska” – proj. Nr 38/2010.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla Starszemu Kapitanowi Państwowej Straży Pożarnej Panu Danielowi Dryniakowi – proj. Nr 27/2010.
13. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr: 11/2010, 54/2010, 55/2010, 56/2010, 60/2010, 61/2010.
b) nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 57/2010.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r. – proj. Nr: 28/2010, 29/2010, 30/2010, 31/2010, 32/2010, 33/2010, 34/2010, 35/2010, 41/2010, 45/2010, 46/2010, 48/2010, 50/2010, 51/2010.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2010 r. – proj. Nr: 49/2010, 52/2010.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Przemyśla na lata 2010-2014 – proj. Nr 47/2010.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska – proj. Nr 53/2010.
19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia publicznego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu – proj. Nr 43/2010.
20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2010 r. – proj. Nr 40/2010.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie realizacji zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami – proj. Nr 58/2010.
22. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji Rady Miejskiej w Przemyślu - proj. Nr 59/2010.
23. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na terenie miasta Przemyśla Osiedla Nr 21 „KRUHEL WIELKI” – proj. Nr 42/2010.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia wiceprzewodniczącego rady miejskiej do określenia dla przewodniczącego rady miejskiej terminu i miejsca wykonywania zadań mających bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej – proj. Nr 36/2010.
25. Plany pracy Komisji Rady Miejskiej na 2010 r. oraz sprawozdania z działalności komisji za 2009 r.
26. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
27. Zakończenie obrad.
Opublikował:  | Data publikacji: 17-03-2010 14:57
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-03-2012 15:17