31 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

BADANIE PRZYJAZDOWEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO W WYBRANYCH MIEJSCACH RECEPCJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W OKRESIE V – IX 2009 ROKU

SKRÓT RAPORTU
z badań wykonanych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego


pt.

BADANIE PRZYJAZDOWEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO W WYBRANYCH MIEJSCACH RECEPCJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W OKRESIE V – IX 2009 ROKU


Kierownik projektu
dr Krzysztof Szpara


Zespół
mgr Jerzy Drupka
prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa


Opracowanie kartograficzne
mgr Magdalena Skała


Konsultacja statystyczna
dr Second Bwanakare


Współpraca redakcyjna i skład
mgr Marek GwóźdźRZESZÓW  2009


Wstęp

Rozwój gospodarczy poprzez turystykę, najczęściej jest widoczny w regionach posiadających specyficzne walory i atrakcje turystyczne, a zwłaszcza dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną. Uważa się, że Polska ma duże szanse w rywalizacji z innymi krajami o pozyskanie turystów. Bez wątpienia do atrakcyjnych regionów w Polsce można zaliczyć województwo podkarpackie, charakteryzujące się bogatym dziedzictwem kulturowym, sprzyjającymi warunkami przyrodniczymi i dużą powierzchnią obszaru, objętego najwyższymi formami ochrony przyrody. Ponadto region posiada znaczny potencjał lecznictwa uzdrowiskowego oraz niezbędne do tego zasoby wód mineralnych i geotermalnych. Ważną rolę w zwiększaniu przyjazdowego ruchu turystycznego z zagranicy zaczyna odgrywać Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka.
    Turystyka stanowi jeden z istotnych priorytetów rozwoju społeczno-gospodarczego województwa, przyjętych w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020. Niestety, obecnie jeszcze nie w pełni wykorzystuje się potencjał turystyczny regionu. Pomimo odpowiednich warunków przyrodniczo – krajobrazowych, sprzyjających uprawianiu różnych form turystyki, istnieje pilna potrzeba poprawy niektórych elementów, wpływających na rozwój oferty, a tym samym ruchu turystycznego w regionie.
Kluczem do skutecznych działań marketingowych, są badania odwiedzających województwo, służące identyfikacji tych segmentów rynku turystycznego, których przedstawiciele są najczęstszymi konsumentami oferty turystycznej regionu. Celem badań przyjazdowego ruchu turystycznego do regionu, których wyniki prezentuje niniejszy Raport, było uzyskanie informacji o jego strukturze w okresie letnim 2009 roku oraz zgromadzenie opinii odwiedzających krajowych i zagranicznych o negatywnych i pozytywnych stronach pobytu w województwie. Członkowie zespołu badawczego oraz autorzy Raportu, niniejszym dziękują wszystkim tym, którzy przyczynili się do podjęcia decyzji o rozpoczęciu badań ruchu turystycznego w województwie podkarpackim, a także właścicielom i administratorom atrakcji turystycznych oraz Zarządowi Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka, którzy takie badania umożliwili.
Niniejsze opracowanie stanowi efekt końcowy badań ruchu turystycznego w województwie podkarpackim, przeprowadzonych przez pracowników dydaktyczno-naukowych i studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Badania zostały zrealizowane w okresie od 1 maja do 30 września 2009 roku w ustalonych punktach badawczych na terenie regionu. Zlokalizowano je w szczególności: w Zespole Zamkowo-Parkowym w Baranowie Sandomierskim, w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka, w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie, w Muzeum-Zamku w Łańcucie, w Podziemnej Trasie Turystycznej w Rzeszowie, w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, na koronie zapory wodnej w Solinie oraz na wierzchowinie Połoniny Wetlińskiej.
Wybór punktów badawczych został dokonany w oparciu o trzy kryteria:
1.    Znaczny stopień koncentracji ruchu turystycznego w wybranym miejscu w województwie. Za miernik koncentracji tego ruchu w danym punkcie (obiekcie lub punkcie geograficznym) uznano roczną liczbę odwiedzających w 2008 roku, przy czym przyjęto, że określenie „znaczny” oznacza, co najmniej 30 tys. osób. 
2.    Zasadnością objęcia badaniem punktów zlokalizowanych na znacznej powierzchni województwa (dekoncentracja przestrzenna badań).
3.    Możliwości poniesienia kosztów badań i opracowania ich wyników, opartych na budżecie nie przekraczającym 14.000 euro.

Na podstawie uzyskanych danych określono charakterystykę turystów i odwiedzających województwo podkarpackie z uwzględnieniem, m.in. płci, wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia, statusu zawodowego i materialnego. Dokonano charakterystyki przyjazdu ze względu na cel, długość pobytu, towarzystwo w trakcie podróży, wykorzystywane środki transportu, ocenę zgłaszanego zapotrzebowania na usługi, bądź stopnia satysfakcji z poziomu zagospodarowania turystycznego regionu, itp. Ponadto określono wielkość wydatków poniesionych w trakcie pobytu w województwie w przeliczeniu na 1 osobę/1 dzień, zachowań i sposobu spędzania czasu, stopnia satysfakcji, oceny jakości oferty turystycznej, bezpieczeństwa, itp.

Metodologia i charakterystyka badań

W 2009 roku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przeprowadzone zostały badania ruchu turystycznego w woj. podkarpackim. Przedsięwzięcie objęte zostało zadaniem zleconym pt. „Badanie przyjazdowego ruchu turystycznego w wybranych miejscach recepcji turystycznej województwa podkarpackiego w okresie V-IX 2009 roku”.
Badania objęły losowo wybrane osoby, znajdujące się na terenie woj. podkarpackiego, które zdeklarowały, iż stałe miejsce ich zamieszkania znajduje się poza regionem. Wśród respondentów, na zasadzie losu wystąpili zarówno uczestnicy indywidualnego, jak i grupowego ruchu turystycznego.
Jak wynika z przywołanych wcześniej danych statystycznych, wybrane miejsca badań charakteryzowała  roczna frekwencja przekraczająca 30 tys. odwiedzających. W toku badań, fakt znacznej koncentracji odwiedzających wymienione wyżej miejsca w województwie, znalazł pełne potwierdzenie.
Ankietowanie w ramach badań ruchu turystycznego objętych niniejszym Raportem, polegało na przeprowadzeniu wywiadu bezpośredniego (według uprzednio przygotowanego kwestionariusza ankietowego) przez przeszkolonych ankieterów, zgodnie z opracowaną instrukcją, która została szczegółowo przedstawiona podczas szkolenia ankieterów.
Badania terenowe zostały przeprowadzone z wykorzystaniem dwóch rodzajów kwestionariuszy ankietowych. Pierwszy z kwestionariuszy (załącznik Nr 1) został zastosowany do badań prowadzonych w atrakcjach turystycznych. Drugi (załącznik Nr 2) wykorzystano do badań w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka. Specyfika miejsca badań, jakim jest port lotniczy (swoista „furtka” wjazdowa) spowodowała konieczność zastosowania zmienionego kwestionariusza. Zrezygnowano w nim z pytań o to, jakie miejsca respondent odwiedził w województwie w toku realizowanej podróży, czy też pozytywnych lub negatywnych doświadczeń będących jego udziałem. Wprowadzono także pytania precyzujące formę połączenia lotniczego oraz przebieg podróży.
W analizie wyników badań oddzielnie potraktowano dane pochodzące z badań na Lotnisku w Jasionce, z uwagi na inny charakter podróżnych i motywy przyjazdu.
Badani respondenci, to odwiedzający woj. podkarpackie turyści (co najmniej z jednym noclegiem) oraz odwiedzający jednodniowi, którzy przybyli w różnym celu, m.in. wypoczynkowym, poznawczym, rodzinnym, religijnym, zdrowotnym, itp., W badaniach celowo pominięto przyjazdy, które związane były ze stałą pracą lub nauką na obszarze woj. podkarpackiego. Wszystkie osoby badane, to osoby dorosłe w wieku, co najmniej 18 lat. Minimalną liczebność próby badawczej ustalono na łącznym poziomie 2400 ankiet, tj. po 300 ankiet w każdym z wytypowanych punktów badawczych. Ustalono, że próba o liczebności n=2400 osób gwarantuje dokładność oszacowania na poziomie 3%. W wyniku badań uzyskano 2473 wypełnione arkusze ankietowe. W wyniku wstępnej (formalnej) selekcji oraz selekcji merytorycznej ostatecznie do analizy statystycznej dopuszczono 2417 ankiet.
Wprowadzanie danych z poszczególnych ankiet do bazy odbywało się przy wykorzystaniu arkusza Exel, zaś wyniki zapisywane były do pakietu statystycznego SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).
Badania ankietowe zostały przeprowadzone zgodnie ze zleceniem Urzędu Marszałkowskiego w okresie od 1 maja do 30 września 2009 roku. Wykonały je zespoły złożone z pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów Wyższej Szkoły Informatyki Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, kierunku Turystyka i Rekreacja.

Wyniki badań i ich analiza (wybrane atrakcje turystyczne)

Jak wykazały badania, wśród odwiedzających atrakcje turystyczne regionu, 95,8% stanowili mieszkańcy Polski, a tylko 4,2% przybysze z zagranicy.
Badanie struktury przyjazdów wg krajów zamieszkania wykazało, iż reprezentowani byli przybysze z 15 krajów. Najwięcej odwiedzających atrakcje turystyczne przybyło ze Stanów Zjednoczonych (21,3%), Wlk. Brytanii (20,2%) i Niemiec (12,4%). Mieszkańcy tych trzech krajów stanowili ponad połowę (53,9%) odwiedzających z zagranicy. Wśród cudzoziemców nie było ani jednego mieszkańca Ukrainy.
Zbiorcza charakterystyka odwiedzających atrakcje turystyczne woj. podkarpackiego
W oparciu o analizę wyników badania można stwierdzić, że:
·    Wśród odwiedzających zdecydowanie dominowali przybysze z Polski (ok. 96% ruchu turystycznego). Wśród nich najwięcej osób przyjechało z województw: małopolskiego, mazowieckiego, lubelskiego oraz śląskiego (łącznie ponad 61% odwiedzających krajowych). Najmniej byli reprezentowani mieszkańcy lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i opolskiego.
·    Ok. 75% odwiedzających przybyło bezpośrednio do miejsca badania z miejsca stałego zamieszkania. Może to wskazywać na znaczną siłę przyciągania terenów województwa. Spośród pozostałych ok. 25% odwiedzających, którzy „po drodze” przebywali w innych województwach najwięcej przybyło z zachodnio-pomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i opolskiego.
·    Spośród miast w Polsce, najliczniej odwiedzający przybyli z Warszawy, Krakowa, Lublina, Łodzi, Tarnowa, Kielc, Wrocławia i Katowic.
·    Wśród cudzoziemców, którzy stanowili niewiele ponad 4% odwiedzających, najliczniejsi byli odwiedzający ze Stanów Zjednoczonych oraz Wlk. Brytanii (ponad 41%). Zauważalną grupę odwiedzających stanowili mieszkańcy Niemiec. Mniej liczni byli przybysze z Irlandii i Kanady. W oparciu o informacje uzyskane od ankieterów można stwierdzić, że wśród cudzoziemców dość licznie reprezentowani byli nasi rodacy zamieszkali za granicą. Autorzy Raportu zwracają uwagę na niewielką reprezentację Słowaków oraz brak wśród odwiedzających Ukraińców. Nie dowodzi to ich nieobecności wśród odwiedzających atrakcje turystyczne regionu. Administratorzy obiektów, w których badano ruch turystyczny potwierdzają obecność grup, a rzadziej odwiedzających indywidualnych z tego kraju. Nie zmienia to refleksji badaczy, że przyjazdy odwiedzających atrakcje turystyczne województwa ze Słowacji oraz z Ukrainy – krajów sąsiednich dla regionu, są relatywnie niewielkie.
·    Najliczniejsza pod względem wiekowym była grupa w przedziale 26-35 lat, zaś kolejna grupa 36-45 lat. Można więc stwierdzić, że przeważali trzydziestolatkowie.
·    Wśród badanych Polaków dominowali mężczyźni, zaś wśród cudzoziemców kobiety.
·    Połowa odwiedzających region zdeklarowała wyższe wykształcenie. Liczne były także osoby z wykształceniem średnim.
·    Spośród badanych, stosunkowo wysoki (ok. 33%) był współczynnik osób nieaktywnych zawodowo. Dominowali wśród nich studenci oraz emeryci i renciści.
·    W gronie pracujących, najliczniejszą grupą zawodową okazali się urzędnicy (11%) oraz nauczyciele, przedsiębiorcy oraz pracownicy handlu (w tym liczni tzw. przedstawiciele handlowi). Kolejną grupę stanowili członkowie kadry kierowniczej. Do nielicznie reprezentowanych grup należeli rolnicy oraz niektóre zawody związane z rzemiosłem.
·    Respondenci wskazali na posiadany dobry, jak i średni status materialny. Śladowo wystąpiły odpowiedzi wskazujące na zły stan materialny.
·    Jak wykazało badanie, pobyty w regionie nie trwają długo. Dominowały krótkie 3-dniowe wizyty, czasem rozciągnięte do 5 dni. Tylko 22% odwiedzających atrakcje turystyczne, zdeklarowało pobyt dłuższy niż 7 dni.
·    Wśród odwiedzających krajowych dominowały osoby, które były w regionie kilka razy, a także przybyli pierwszy raz. Inaczej rzecz wyglądała z cudzoziemcami, wśród których dominowały osoby, które były w regionie po raz pierwszy, zaś kolejną grupą byli odwiedzający często.
·    Najczęściej podróżowano po regionie z rodziną lub osobą towarzyszącą, najmniej zaś w grupie zorganizowanej.
·    W wiązce celów podróży do regionu dominował wypoczynek, przed zwiedzaniem, poznawaniem przyrody, odwiedzinami krewnych i znajomych oraz udziałem w turystyce aktywnej.
·    Jako główny cel podróży do regionu w zdecydowany sposób wystąpił wypoczynek (42,2%). Biorąc pod uwagę dominację krótkich pobytów należy sądzić, że respondenci w podstawowym stopniu, za taki uznawali np. wypoczynek weekendowy. Kolejnym ważnym celem przyjazdu do regionu było zwiedzanie zabytków. Zdecydowanie mniej respondentów za główny cel pobytu uznało odwiedziny krewnych i znajomych oraz poznanie walorów przyrodniczych. Łącząc cele: zwiedzanie zabytków oraz poznawanie przyrody można uznać, że krajoznawstwo to drugi dominujący (29%) cel przyjazdów do województwa.  Za śladowo występujące można uznać przyjazdy na zakupy, w celach związanych z religią, dla rozrywki, czy podróż tranzytową.
·    Na podróże do podkarpackiego, w zdecydowanym stopniu wpływ wywarła namowa krewnych i znajomych (44,2%). Za interesujące należy uznać stwierdzenie, iż kolejnym powodem (16,7%) była chęć powtórnego przyjazdu. To dowód na to, że wizyty w regionie wyzwalają potrzebę powrotu. Ważną rolę w rozwijaniu zainteresowań regionem i podróżami do niego spełniają także Internet oraz przewodniki turystyczne. Śladowy był wpływ mediów (prasa, radio, TV), natomiast nie było wskazań na targi turystyczne.
·    Spośród odwiedzających atrakcje turystyczne regionu, około 17% stanowili odwiedzający jednodniowi. Turyści (osoby nocujące) stanowili ok. 83% odwiedzających. Najczęściej korzystano z noclegów w hotelach, a następnie u rodziny i znajomych, w kwaterach prywatnych, pensjonatach oraz w gospodarstwach agroturystycznych.
·    Połowa odwiedzających region zdeklarowała konsumpcję w zakładach gastronomicznych. Do pożądanych należały usługi bankowe (bankomatowe) oraz informacji turystycznej. Natomiast śladowo zdeklarowano korzystanie z usług odnowy biologicznej i kultury lokalnej.
·    Wśród infrastruktury turystycznej, zdecydowanie największym powodzeniem cieszyły się szlaki turystyki pieszej. Deklarowano korzystanie ze szlaków turystyki samochodowej oraz kąpielisk i basenów. Odnosząc się do zamiaru korzystania ze szlaków turystyki samochodowej, ankietujący stwierdzili znikomą wśród odwiedzających znajomość takich szlaków, co może wskazywać na małą wiarygodność odpowiedzi.
·    Odwiedzający województwo deklarowali w zdecydowanej większości (47%) wydatki na poziomie 250 zł na osobę (poza kosztami transportu). Kolejna grupa (29%) planowała wydać do 500 zł na osobę. Dane te korespondują z dominującymi, krótkim pobytami w regionie.
·    Podstawowym środkiem transportu do województwa był samochód osobowy (75%). Ponad 9% odwiedzających przybyło autokarami wycieczkowymi, a 6% koleją. Mniejsza grupa wskazała na autobus liniowy i bus. 1,7% odwiedzających zdeklarowało przylot samolotem.
·    80% odwiedzających zorganizowało swój przyjazd do województwa samodzielnie. Spośród pozostałych 20% najczęściej korzystano z pomocy znajomych lub organizatorem był zakład pracy. Tylko ok. 5% przyjazdów zorganizowały biura podróży.
·    W ramach pobytu w podkarpackim, wśród miejsc najczęściej odwiedzanych wskazano przede wszystkim na Bieszczady. Najczęściej wymienianą miejscowością w tym obszarze oraz w całym województwie okazała się Solina. W dalszej kolejności wskazano na Rzeszów, Przemyśl, Łańcut, Krasiczyn, Leżajsk, Jarosław, Bolestraszyce i Krosno.
·     Oceniając pobyt w województwie podkarpackim, odwiedzający zostali poproszeni o wskazanie tego, co się nie podobało oraz co przyniosło pozytywnie doświadczenia. Negatywne oceny Polaków objęły w kolejności: zły stan dróg (23%), złe oznakowanie komunikacyjne (13%) regionu (w szczególności braki w oznakowaniu dróg, przejazdów przez miasta oraz dojazdów do atrakcji turystycznych), parkingi (9%) oraz informację turystyczną (7%). Zwrócono uwagę na zły stan sanitarny (śmieci, brak lub zaniedbane toalety), nadmierną koncentrację ruchu turystycznego w niektórych obszarach, a także m.in. na niedostatek bankomatów. Cudzoziemcy wskazali również na złą jakość dróg (27%), braki w oznakowaniu komunikacyjnym (13%), problemy z przekroczeniem granicy z Ukrainą (9%), stan toalet, braki w informacji turystycznej (po 8%). Zwrócili również uwagę na słabą znajomość języków obcych usługodawców, nieprofesjonalność usług dla turystów, a także na nadmierny hałas.
·    Pozytywne opinie Polaków z pobytu w województwie objęły: walory krajobrazowe (33%), gościnność, uprzejmość oraz miłą atmosferę pobytu (14%), czystość, ład w otoczeniu (13%), dobrą kuchnię w zakładach gastronomicznych (ok. 5%), dobrą jakość dróg (3%), ciszę i spokój (3%), dobrą bazę noclegową (3%). Wskazano także na urokliwe góry, przyrodę oraz dobrą pogodę. Z kolei cudzoziemcy wskazali na czystość i ład w otoczeniu (23%), gościnność i uprzejmość mieszkańców (21%), walory krajobrazu (18%), dobrą gastronomię (7%) oraz dobry stan zabytków (7%).
·    Odnosząc się do pozytywnych opinii wyrażonych przez odwiedzających należy zauważyć, że część wskazań odnosi się do oceny walorów naturalnych województwa takich, jak: krajobraz, góry, przyroda. Nie są one generalnie wytworem działalności ludzkiej. Istotnym zadaniem mieszkańców oraz władz samorządowych regionu jest ich ochrona w celu organizacji ruchu turystycznego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.


Wyniki badań i ich analiza (Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka)
Jak już wcześniej przekazano, za nie celowe uznano łączenie wyników badań odwiedzających atrakcje turystyczne regionu, z rezultatami badań przeprowadzonych w Porcie Lotniczym. Stąd też ta część Raportu, poświęcona została prezentacji wyników obejmujących przyjazdowy ruch turystyczny na podrzeszowskim lotnisku.
Badanie podróżnych przybywających samolotem do regionu objęło ponad 300 losowo wybranych pasażerów linii lotniczych obsługiwanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka. Do prac analitycznych zakwalifikowano 300 ankiet.
Zbiorcze omówienie wyników badań w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka
Uzyskany w oparciu o poszczególne zbiory danych, obraz przyjazdowego ruchu turystycznego transportem lotniczym do regionu, przedstawia się następująco:
·    Wśród pasażerów dominowali przybysze z portów lotniczych znajdujących się na Wyspach Brytyjskich oraz w Stanach Zjednoczonych.
·    Podstawowym portem tranzytowym dla Jasionki był Port Warszawa-Okęcie. Wyprzedził on port we Frankfurcie. W przypadku wyrównywania się liczby połączeń obu portów z Jasionką, tranzytowa dominacja Frankfurtu wydaje się kwestią nieodległego czasu.
·    Zauważalna grupa (ok. 10%) badanych pasażerów uznała teren województwa podkarpackiego za obszar tranzytu turystycznego.
·    Połowa przylatujących wskazała Wlk. Brytanię, jako miejsce zamieszkania, zaś ¼ Stany Zjednoczone. Relatywnie wśród pasażerów mało było osób zamieszkałych w Niemczach, choć ten kraj stanowi wg badań Instytutu Turystyki w Warszawie, lidera turystyki przyjazdowej do Polski. Śladowo były też obecne osoby wskazujące na zamieszkiwanie na Ukrainie i Słowacji, dla których województwo i podrzeszowski port, wydają się być dogodnym obszarem tranzytowego ruchu turystycznego.
·    Badanie nie pozwoliło precyzyjnie ustalić, jaką część spośród przylatujących z danego kraju, stanowią osoby posiadające obywatelstwo polskie, czasowo tam zamieszkałe, a jaką obywatele z obcymi paszportami („prawdziwi” cudzoziemcy).
·    Wśród osób zamieszkałych w Polsce, a przylatujących do Jasionki, większość stanowili mieszkańcy woj. mazowieckiego, co koreluje z faktem, iż lotnisko w Warszawie, jest jedynym portem w kraju, który ma regularne połączenie z Rzeszowem. Z Portu w Jasionce korzystali mieszkańcy województw sąsiadujących z podkarpackim (szczególnie lubelskiego).
·    W okresie badań do Portu w Jasionce przylatywały głównie osoby młode (18-35 lat), wśród których nieznacznie dominowały kobiety.
·    Wśród badanych pasażerów wyraźnie dominowały osoby deklarujące wyższe wykształcenie. Licznie reprezentowane były także osoby z wykształceniem średnim.
·    Pasażer podrzeszowskiego portu lotniczego najczęściej deklarował prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zatrudnienie w budownictwie lub pracę w handlu. Zauważalną grupę stanowiły osoby zaliczające się do kadry kierowniczej, a także rzemieślnicy. Wśród niepracujących nieznacznie dominowali studenci.
·    W deklaracjach obejmujących status majątkowy w większości wskazano, iż jest on dobry. Śladowo obecne były osoby o złym, czy bardzo złym tego rodzaju statusie.
·    Przylatujący do regionu pasażerowie zamieszkujący w Polsce, częściej korzystali z tradycyjnych linii lotniczych, zaś zamieszkali za granicą, z tanich przewoźników lotniczych.
·    Podróżujący samolotem do regionu, w większości deklarowali długoterminowy pobyt na jego obszarze.
·    Przyjazd (podróż) w zdecydowanej większości respondenci organizowali samodzielnie.
·    Badani bywali w regionie często lub kilkakrotnie.
·    Najczęściej podróżowali samotnie, ale także z osobą towarzyszącą lub w gronie rodzinnym. Odwiedzający krajowi deklarowali obecność współpracowników.
·    Wskazując cel lub cele przylotu do regionu, pasażerowie w zdecydowanej większości wypełnili warunki pozwalające na zakwalifikowanie ich do turystów polonijnych (odwiedzenie rodziny i znajomych, miejsca pochodzenia). Zauważalną grupę stanowili podróżujący w celach służbowych.
·    Wśród celów przyjazdu do regionu, w zauważalnym (ok. 10%) stopniu wystąpił wypoczynek. Jednakże z racji zgłaszanego przyjazdu do rodziny, można w wielu wypadkach przyjąć, że odwiedzający będą wypoczywać u rodziny, nie zaś w bazie noclegowej regionu. Cele krajoznawcze pojawiły się w wynikach badania w śladowym stopniu, co dowodzi, że wśród przebadanych 300 osób, „prawdziwych” turystów było niewielu.
·    Na decyzję o podróży do regionu, w podstawowym stopniu wpłynęła namowa osób bliskich lub chęć powtórnego przyjazdu.
·    Nocowali najczęściej (ok. 80%) u rodziny, znajomych lub we własnym lokum. Tylko 15% zdeklarowało zamiar nocowania w obiektach usług hotelarskich.
·    Wśród innych usług, z których zamierzali skorzystać odwiedzający region, oprócz gastronomii, wskazywana jest nielicznie informacja turystyczna oraz usługi odnowy biologicznej. To ważne sygnały dla kierunków rozwoju usług turystycznych w regionie.
·    Spośród infrastruktury, najwięcej deklaracji objęło kino oraz baseny i kąpieliska.
·    Średnią kwotę planowanych wydatków w regionie badani określili na 1440 zł. To niewiele w kontekście zgłaszanego dłuższego pobytu. Można jednak przyjąć stanowisko, że pobyt u rodziny  lub we własnym lokum mniej kosztuje.
·    Wśród planowanych do odwiedzenia miejsc oprócz stolicy województwa, wymieniono szereg znanych miast regionu oraz wiele miejscowości w Bieszczadach. Jak zauważają autorzy Raportu, miejsca te grupują się w pewnych obszarach województwa, co wskazuje na występowanie subregionów turystycznych na jego terenie.
Wnioski i spostrzeżenia wyłaniające się z przeprowadzonego badania
Badanie wykazało dość wyrazisty profil odwiedzających region z wykorzystaniem transportu lotniczego. Jest on powiązany z krajami i portami, z którymi port w Jasionce posiada połączenia.
W opinii autorów Raportu, wśród pasażerów przylatujących do Jasionki, można wyróżnić cztery grupy odwiedzających:
1.    Osoby zamieszkałe za granicą, przybywające do regionu w ramach turystyki polonijnej. W oparciu o wyniki badania, można oszacować rozmiary tej grupy na ok. 70 - 75% przylatujących do Jasionki.
2.    Osoby zamieszkałe w Polsce i za granicą, przybywające do regionu samolotem w sprawach służbowych. Wielkość tej grupy w badanym okresie, to ok. 10 - 15% przylatujących do regionu.
3.    Osoby zamieszkałe za granicą i w Polsce, dla których lotnisko w Jasionce i region to obszar turystyki tranzytowej. Stanowili oni ok. 5 - 10% przylatujących do Jasionki.
4.    Osoby z Polski i z zagranicy przybywające do regionu samolotem w innych celach. Wielkość tej grupy oscylowała na poziomie ok. 5 - 10% podróżnych.
Na podstawie wyników badania, dominujący profil pasażera Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka przedstawia się następująco:
Jest osobą zamieszkującą za granicą, młodą, wykształconą, pracującą, o deklarowanym dobrym statusie materialnym, przybywającą na dłuższy (ok. 14 dni) pobyt, która samodzielnie zorganizowała swój przyjazd. Podróżuje częściej sam, choć może mu towarzyszyć druga osoba. Na decyzję o podróży wpłynęła namowa osób bliskich lub nostalgia. Będzie nocował „u siebie” oraz zamierza pójść do restauracji, kina, na basen lub kąpielisko. Interesują go zabiegi odnowy biologicznej. Chciałby pojeździć nieco po regionie, być w Rzeszowie, Bieszczadach i w innych miejscowościach województwa. Równocześnie nie zakłada zbyt dużych wydatków.
W pasażerskim ruchu lotniczym do regionu, osoby celowo przybywające w ramach wąsko rozumianej turystyki (wypoczynek, krajoznawstwo, rozrywka, turystyka aktywna), w opinii autorów niniejszego raportu, stanowią niewielki udział. Można więc zauważyć, iż rozwój sektora lotniczego, umożliwiający zwiększenie pasażerskiego ruchu lotniczego do województwa, powinien stanowić jeden z ważnych celów opracowywanego aktualnie programu promocji regionu.
Jak już stwierdzono wcześniej, ruch turystyczny do województwa z wykorzystaniem samolotu, jako środka transportu zwiększa się. Planowane są nowe połączenia z portami za granicą. Stąd też za nieodzowne należy uznać regularne prowadzenie badań tego ruchu. Jest ono potrzebne, zarówno dla działalności promocyjnej województwa, jak i dla służb marketingowych Portu Lotniczego.

Spostrzeżenia i wnioski wynikające z badania przyjazdowego ruchu turystycznego do województwa podkarpackiego
1.    Uzyskane wyniki pozwalają na charakterystykę wycinków przyjazdowego ruchu turystycznego do woj. podkarpackiego obejmujących: odwiedzających atrakcje turystyczne regionu oraz przylotowy ruch turystyczny w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka.
2.    Wyniki badania przyjazdowego ruchu lotniczego do regionu nie powinny być łączone z wynikami uzyskanymi w atrakcjach turystycznych.
3.    W perspektywie dalszych badań ruchu turystycznego w regionie, niezbędne jest objęcie nimi osób korzystających z obiektów usług noclegowych.
4.    Wobec faktu, iż wśród odwiedzających województwo z zagranicy, jest liczna Polonia, niezbędne są badania, które posłużą ocenie, jak liczne są przyjazdy do regionu „prawdziwych” obcokrajowców tj. osób nie pochodzących z Polski.
5.    Wśród podróżujących samolotem do regionu, dominowały osoby zamieszkałe za granicą, przybywające do regionu w ramach turystyki polonijnej.
6.    Do istotnych składowych lotniczego ruchu pasażerskiego do Jasionki należą: przyjazdy w celach służbowych oraz w ramach tranzytu do ościennych województw i krajów.  
7.    W celu rozwoju promocji turystycznej regionu w krajach, z którymi prowadzona jest komunikacja lotnicza z portu w Jasionce, należy dla dystrybucji materiałów promocyjnych, korzystać z pomocy mieszkańców regionu tam pracujących.
8.    Niska frekwencja w atrakcjach turystycznych regionu odwiedzających z Ukrainy, Słowacji, a także Węgier wymaga analizy dotychczasowych form promocji turystycznej regionu wobec obywateli tych krajów. Wymaga to rozpowszechnienia dystrybucji materiałów informacyjnych o regionie (np. na przejściach granicznych).
9.    Jak wykazały wyniki badania, najliczniej odwiedzają region mieszkańcy dużych miast z centralnej i południowej Polski. To ważna wskazówka dla kierunków promocji turystycznej regionu.
10.    Wśród odwiedzających region dominują osoby w przedziale wieku 26 -35. Tego rodzaju stwierdzenie, może być przydatne dla organizatorów pobytów turystycznych w regionie.
11.    Na decyzje o podróży do regionu, w sposób zauważalny wpływa Internet. Stąd strony internetowe obejmujące informacje krajoznawcze o regionie powinny być atrakcyjne technicznie oraz poprawne merytorycznie. Szczególną uwagę należy przywiązywać do systematycznej ich aktualizacji.
12.    Stwierdzony w wyniku badania, śladowy wpływ mediów (poza Internetem) oraz targów turystycznych na przyjazdy do regionu, wymaga weryfikacji w toku kolejnych badań ruchu turystycznego w regionie.
13.    Badanie potwierdziło wysoką identyfikację Bieszczadów, jako najatrakcyjniejszego i najbardziej znanego odwiedzającym obszaru województwa.
14.    Negatywne oceny dotyczące regionu, a wyrażone przez odwiedzających wymagają pewnej refleksji. Krytyka stanu dróg w województwie, jest zdaniem Autorów Raportu  niezasłużona. Ich stan jest coraz lepszy i nie odbiegają one jakością od dróg w innych regionach kraju. Za ważne należy jednakże uznać krytyczne uwagi odnoszące się do oznakowania dróg, przejazdów przez miasta oraz oznakowania dojazdów do atrakcji turystycznych w regionie. Wydaje się, że przy wsparciu funduszami Unii Europejskiej, możliwy byłby do realizacji projekt obejmujący poprawę istniejącego stanu w tym zakresie.
15.    Krytyczne uwagi objęły także stan parkingów (bądź ich małą liczbę) w pobliżu atrakcji turystycznych regionu. To także ważny sygnał dla samorządów lokalnych, które uznają turystykę za element rozwoju lokalnego oraz dla administratorów atrakcji.
16.    Wśród negatywnych ocen odnotowano także te, które odnoszą się do stanu informacji turystycznej w regionie. To kolejne zadanie dla jednostek samorządu terytorialnego w województwie, a także dla Regionalnej oraz Lokalnych Organizacji Turystycznych.
17.    Jedną z barier rozwoju ruchu turystycznego w niektórych obszarach województwa, może być brak bankomatów, stanowiących dla odwiedzających podstawowe źródło gotówki.
18.    Cudzoziemcy, jak i odwiedzający z kraju zgłosili niski stan sanitarny toalet publicznych lub ich brak w miejscach koncentracji ruchu turystycznego w regionie.

Źródło www.wrota.podkarpackie.pl

Cały raport znajduje się w załączniku

PDFNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 04-02-2010 09:55
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2010 10:56