8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

List otwarty Prezydenta Miasta Przemyśla do Wójta Gminy Przemyśl

Odpowiadając na zamieszczone w ubiegłotygodniowym wydaniu "Życia Podkarpackiego" ogłoszenie Wójta Gminy Przemyśl, Prezydent zwrócił się do niego z listem otwartym odnoszącym się do poruszonych kwestii:

Szanowny Pan
Witold Kowalski
Wójt Gminy Przemyśl


Odnosząc się do przedstawionych przez Pana informacji w płatnym ogłoszeniu zamieszczonym w Życiu Podkarpackim w dniu 20 stycznia 2010 roku skierowanym do mieszkańców gminy Przemyśl i miasta Przemyśla ze smutkiem muszę stwierdzić, że wprowadza Pan adresatów w błąd. Stąd czuję się zobowiązany do ich sprostowania.

Podpisanie porozumienia komunalnego w celu złożenia wspólnego wniosku na wymianę taboru MZK służyć będzie wszystkim. W tym ponad 30% pasażerów autobusów miejskich, którzy są mieszkańcami okolicznych sołectw. Nie będę komentował faktu, że poprzedzone zostało to próbą wywarcia nacisku z Pańskiej strony wobec prezesa MZK, że podpisze Pan to porozumienie pod warunkiem, że miasto odstąpi od projektu poszerzenia granic miasta. Zdarzenie to potwierdził podczas otwartego spotkania z mieszkańcami Krównik radny Rady Gminy Przemyśl Zbigniew Foryś.

Nie będę się licytował z Panem w sprawie prowadzonych inwestycji, w tym związanych z kanalizacją i wodociągami. W odpowiedzi przedstawię kilka danych związanych z tegorocznym planem inwestycyjnym miasta z podkreśleniem informacji, że większość z nich prowadzonych już jest na jego obrzeżach:


HARMONOGRAM IWESTYCJI NA 2010 r.
(kwoty inwestycji uwzględniają wkład własny gminy)
Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Pikulice. Szacowana wartość zamówienia 160 000, Termin: Sierpień
Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią w dzielnicy Pikulice. Szacowana wartość zamówienia 50 000 / 350 000, Termin: Luty
Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Wilcze – etap II. Szacowana wartość zamówienia 250 000, Termin: Marzec
Kanalizacja w ulicy Topolowej i Budowlanych. Szacowana wartość zamówienia 225 000, Termin: Sierpień
Budowa kanalizacji dzielnicy „Za Wiarem”. Szacowana wartość zamówienia 150 000, Termin: Czerwiec
Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Zielonka wraz ze zbiornikiem wody pitnej i hydrofornią. Szacowana wartość zamówienia 600 000, Termin: Kwiecień
Sieć wodociągowa na osiedlu Wysokie Góry-Tatarskie. Szacowana wartość zamówienia 220000, Termin: Sierpień
Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Chrobrego. Szacowana wartość zamówienia 400 000, Termin: Lipiec
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Ceramicznej i Gazowej. Szacowana wartość zamówienia 200 000, Termin: Lipiec
Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Zielonka. Szacowana wartość zamówienia 75 000 /
350 000, Termin: Marzec
Kanalizacja sanitarna w ulicy Ceramicznej i Gazowej. Szacowana wartość zamówienia
200 000, Termin: Lipiec
Sieć kanalizacyjna na osiedlu Wysokie Góry-Tatarskie. Szacowana wartość zamówienia
250 000, Termin: Marzec
Sieć kanalizacyjna na osiedlu B. Chrobrego. Szacowana wartość zamówienia 50 000 /
650 000, Termin: Lipiec


W przypadku inwestycji drogowych proponuję wycieczkę, najlepiej pieszą, do granic miasta np. w Ostrowie lub Pikulicach i sprawdzenie dlaczego chodniki kończą się przy granicach miasta.
Odnosząc się do innych Pańskich uwag pragnę poinformować, że wraz z ewentualnym poszerzeniem miasta o poszczególne sołectwa miasto przejmuje jednocześnie wszelkie zobowiązania finansowe, dostępność do urzędu jest taka sama, gdyż Pańska siedziba znajduje się również w Przemyślu, a nauczyciele tracący dodatek wiejski otrzymają rekompensatę w dodatku motywacyjnym.

Na koniec pragnę stanowczo zaprotestować przeciwko dwóm określeniem, których użył Pan w swoim wystąpieniu: po pierwsze - nie prowadzimy „bezsensownego sporu”, tylko dialog z mieszkańcami sołectw podczas otwartych spotkań. Przedkładamy propozycje wspólnego rozwiązywania problemów oraz staramy się ich przekonać do naszych racji. Niestety wielokrotnie uniemożliwiał lub utrudniał Pan ich zorganizowanie, odmawiając udostępnienia sal należących do samorządu, a więc do mieszkańców. Zmuszeni jesteśmy do ich wynajmowania np. w hotelu „Albatros” czy w domu weselnym w Ostrowie.
Po drugie: pragnę również stanowczo oświadczyć, że z ust włodarzy miasta nigdy nie padły słowa, które zechciał Pan zacytować: „musicie oddać to, coście przez lata budowali”. Tak pisze się tylko wtedy, gdy brak jest innych argumentów (chyba, że stara się Pan przekonać kogokolwiek, że będziemy wykopywać np. rury kanalizacyjne i wodociągowe w Ostrowie lub w Pikulicach).
Kończąc pragnę przypomnieć, że przedłożyłem Panu oraz Radzie Gminy propozycję podjęcia wspólnej decyzji o połączeniu obu społeczności i zakończeniu sztucznego podziału administracyjnego jakim jest funkcjonowanie dwóch samorządów na jednym terytorium. Mam nadzieję, że mieszkańcy naszej małej ojczyzny podczas konsultacji poprą ten projekt i unikniemy w przyszłości podobnych polemik.

Robert Choma
Prezydent
Miasta Przemyśla

Opublikował:  | Data publikacji: 27-01-2010 12:39
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 09:12