NULL

Rozwój usług socjalnych na terenie miasta Przemyśla
(Numer projektu: WND-RPPK.05.02.00-18-082/09)

Okres realizacji: 2010-2011
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Wartość całkowita: 5 869 209,26 zł
Dofinansowanie: 2 819 403,76 zł

Przedmiotowy projekt obejmował prace remontowe i standaryzacyjne w następujących placówkach świadczących usługi z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta Przemyśla:
 

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Św. Brata Alberta 3:

 • wykonanie nadbudowy budynku głównego o dodatkowe pomieszczenia użytkowe i kaplicę w poziomie poddasza,
 • adaptacja pralni na magazyny oraz na pomieszczenia biurowe i pomieszczenia terapii zajęciowej,
 • zagospodarowanie terenu wokół budynków tj. wymianę nawierzchni, wykonanie parkingu oraz modernizację istniejącego ogrodzenia, bramy wjazdowej i furtki.


Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wysockiego 99:

 • remont budynku kuchni gł. wraz z modernizacją ciągu technologicznego produkcji posiłków oraz magazynu art. spożywczych,
 • remont budynku administracyjno - warsztatowego z adaptacją części warsztatowej na poszerzenie powierzchni terapeutycznej i mieszkalnej,
 • remont budynku gospodarczego z przeznaczeniem na warsztat dla konserwatorów,
 • remont portierni,
 • wymiana wyeksploatowanej sieci wodociągu zewnętrznego wody zimnej,
 • przebudowa nawierzchni ciągów komunikacyjnych, schodów, podjazdów oraz oświetlenia na terenie DPS,
 • wymiana ogrodzenia wraz z montażem bramy gł. obsługiwanej elektronicznie oraz montażem urządzeń monitorujących obiekt.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Dworskiego 98:

 • budowa schodów zewnętrznych,
 • wykonanie niezależnego wejścia do budynku wraz z zadaszeniem,
 • montaż windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,
 • wykonanie nowego ogrodzenia od strony wschodniej,
 • przełożenie odcinka kanalizacji ogólnospławnej.
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Leszczyńskiego 3:

 • docieplenie budynku,
 • instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu sali szkoleniowej,
 • wykonanie ogrodzenie posesji wraz z bramą wjazdową oraz 3 furtkami,
 • wykonanie dodatkowych 12 miejsc parkingowych w tym 4 dla osób niepełnosprawnych i remont placu manewrowego,
 • uzupełnienie kanalizacji na wody opadowe.


W dniu 27 maja 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
Prace rozpoczęto w sierpniu 2010 r.
W dniu 10 maja 2011 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu.


 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 12-01-2010 12:51 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 25-11-2013 11:47

Na skróty