9 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

NULL


Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu

(Numer projektu: WND-RPPK.06.00.00-18-001/10)
 
 
Okres realizacji: 2007 – 2012
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków (dot. Zamku Kazimierzowskiego)
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wyposażenie Sali Teatralnej)

Wartość całkowita: 22 251 738,00 zł
Dofinansowanie RPO WP: 12 676 685,18 zł
Dofinansowanie PWKZ: 1 884 789,13 zł
Dofinansowanie MKiDN: 200 000,00 zł
 
Zakres prac na Zamku Kazimierzowskim
 1. Remont i rewaloryzacja zabudowań zamkowych – główny budynek zamku zachował swój układ funkcjonalno – przestrzenny z podziałem na strefy użytkowania:­ rearanżacja istniejącej sali teatralnej polegająca na zmianie ukształtowania widowni strefy proscenium, z odtworzeniem balkonów bocznych i nowym wystrojem wnętrz zarówno sali teatru Fredreum jak i pomieszczeń foyer, kuluarów i modernizacją zaplecza aktorskiego i technicznego,­ modernizacja i rearanżacja sali kominkowejj w baszcie wschodniej,­ remont i modernizacja zespołów sanitarnych,­ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Remont pomieszczeń technicznych, Sali archeologicznej oraz lapidarium.
 2. Remont murów i baszt.
 3. Modernizacja infrastruktury technicznej, w tym instalacji klima-wentylacyjnej, elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, c.o., modernizacja kotłowni.
 4. Technologia widowiskowa oraz wyposażenie Sali Teatralnej.
 5. Renowacja dziedzińca zamkowego.
 6. Zagospodarowanie wzgórza zamkowego: remontu alej na wzgórzu zamkowym wraz z ciągiem schodów oraz modernizacja oświetlenia, ­ zabezpieczenia skarp wzgórza zamkowego przed osuwaniem,­ remont istniejącego punktu widokowego oraz utworzenie nowego punktu widokowego z widokiem na miasto, zagospodarowanie terenu wokół istniejącej altany na wzgórzu zamkowym,­ mała architektura (ławki, kosze na śmieci).­

Zakres prac w Parku Miejskim

 1. Modernizacja oświetlenia parkowego (całkowita wymiana istniejących opraw i źródeł światła, wymiana okablowania i słupów).
 2. Modernizacja alejek parkowych (wymiana obrzeży i nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego).
 3. Rewitalizacja ekosystemu stawowego (przebudowa istniejącego naturalnego koryta cieku wodnego wraz z systemem stawowym).
 4. Budowa nowych i uzupełnienie elementów małej architektury (remont istniejących dwóch placów zabaw, ławki, kosze na śmieci).


Prace rozpoczęto we wrześniu 2007 r.

Projekt ujęty w „Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013”.
W kwietniu 2009 r. Gmina Miejska Przemyśl podpisała umowę dotyczącą przygotowania indywidualnego projektu kluczowego.

W dniu 29 czerwca 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

W dniu 20 grudnia 2012 r. zakończyła sie rzeczowa realizacja projektu.

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

 

Opublikował:  | Data publikacji: 16-12-2009 11:27
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 23-01-2014 09:19