11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

L sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

L sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 23 grudnia 2009 r. (środa) o godz. 9.00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 listopada 2009 r.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Podjęcie uchwały budżetowej na 2010 r.
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej – proj. Nr 213/2009,
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz opinii o prognozie kwoty długu,
3) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie budżetu,
4) dyskusja,
5) głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami,
6) uchwalenie budżetu miasta.

Przerwa w obradach od godziny 11,00 do 13,00 - spotkanie opłatkowe.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r. – proj. Nr: 242/2009, 243/2009, 244/2009, 245/2009, 247/2009.
6. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 – proj. Nr: 240/2009, 241/2009, 246/2009.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zasanie II” – proj. Nr 236/2009.
8. Wystąpienie przedstawicieli rad osiedlowych.
9. Wystąpienia radnych.
10. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr: 181/2009, 249/2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze publicznej oraz drogom wewnętrznym – proj. Nr 248/2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2010 rok dla oddziałów żłobkowych w Przedszkolach Miejskich w Przemyślu – proj. Nr 239/2009.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2010 r. – proj. Nr 252/2009.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miejskiej w Przemyślu w 2010 r. – proj. Nr 250/2009.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla – proj. Nr 251/2009.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej – proj. Nr 238/2009.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla – proj. Nr 237/2009.
18. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
19. Zakończenie obrad.
Opublikował:  | Data publikacji: 09-12-2009 14:28
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15