10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza, że w dniu 20 listopada 2009 r. o godz. 10:00 Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji, przeprowa

                                                                                                Przemyśl, dnia 20 listopada 2009 r.

GL.I/IV-71441-8/09
 

 

Prezydent Miasta Przemyśla

 

ogłasza, że w dniu 20 listopada 2009 r. o godz. 10:00 Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji, przeprowadziła aukcję na oddanie w najem lokali użytkowych położonych w niżej wymienionych budynkach –

przyjmując oferty:

 

1) ul. 3 Maja 20:  najwyższą miesięczna stawkę czynszową netto zaoferował

P. Tomasz Wójcik

 

2) ul. Długosza 6: najwyższą miesięczna stawkę czynszową netto zaoferowała

P. Grażyna Stecko

 

3) ul. Kazimierza Wielkiego 7: najwyższą miesięczna stawkę czynszową netto zaoferował

P. Witold Olejarski

 

4) ul. Kazimierza Wielkiego 8: najwyższą miesięczna stawkę czynszową netto zaoferowała

P. Karolina Grzegorzak

 

5) ul. Franciszkańska 13: najwyższą miesięczna stawkę czynszową netto zaoferował

P. Andrzej Zięba

 

6) ul. Wałowa 5 i 7: najwyższą miesięczna stawkę czynszową netto zaoferowała

P. Małgorzata Szumełda

 

 

         Wadia po przetargach podlegają zwrotowi za wyjątkiem w/w osób wygrywających przetargi, które to wadia zalicza się na poczet kaucji zabezpieczającej lokale.

 

         Wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego w razie uchylenia się osoby, która wygrała aukcję, od zawarcia umowy o najem lokalu w terminie 7 dni licząc od dnia aukcji.

              

Wygrywający przetarg jest zobowiązany przed zawarciem umowy o najem uzupełnić kwotę wpłaconego wadium do pełnej wysokości kaucji zabezpieczającej (trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki czynszowej) o kwotę:

 

1)    7.300 zł, słownie: siedem tysięcy trzysta złotych ( 3-go Maja 20)

2)         50 zł, słownie: pięćdziesiąt złotych (Długosza 6)

3)    4.900 zł. słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych (K. Wielkiego 7)

4)  15.000 zł. słownie: piętnaście tysięcy złotych (K. Wielkiego 8)

5)    3.600 zł. słownie: trzy tysiące sześćset złotych ( Franciszkańska 13)

6)      0,00 zł. słownie: zero złotych (Wałowa 5 i 7)

Opublikował:  | Data publikacji: 25-11-2009 07:48
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 29-09-2011 09:18