13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 22 października 2009 r. (czwartek) o godz. 9,00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 3 września 2009 r. i 9 września 2009 r.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Powołanie przewodniczących komisji Rady Miejskiej w Przemyślu – proj. Nr 202/2009, 203/2009.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) odwołania radnego ze składu osobowego komisji Rady Miejskiej w Przemyślu – proj. Nr: 197/2009, 198/2009,
b) powołania radnego do składu osobowego komisji Rady Miejskiej w Przemyślu – proj. Nr: 199/2009, 200/2009.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu – proj. Nr 204/2009.
7. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2009 r. – proj. Nr: 179/2009, 180/2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kwoty do zaciągnięcia zobowiązania przez Prezydenta Miasta Przemyśla w zakresie wydatków bieżących o wartości przekraczającej limity wyznaczone w budżecie na rok 2009 – proj. Nr 201/2009.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Przemyśla w cyklu pięcioletnim – proj. Nr 168/2009.
10. Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu – proj. Nr 164/2009 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r. – proj. Nr: 162/2009, 163/2009, 166/2009, 170/2009, 171/2009, 172/2009, 173/2009, 174/2009, 175/2009, 176/2009, 178/2009.
12. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa gospodarcza I” – proj. Nr 191/2009,
b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Akademia Wschodnioeuropejska” – proj. Nr 192/2009,
c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słowackiego II” – proj. Nr 193/2009.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr: 184/2009, 185/2009, 186/2009, 190/2009,
b) nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr: 181/2009, 182/2009, 183/2009,
c) udzielenia bonifikaty przy sprzedaży udziału w części nieruchomości – proj. Nr 187/2009.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Przemyśla, ustalenia stawek opłaty
za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach w strefach płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tej opłaty – proj. Nr 122A/2009.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 188/2009.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego – proj. Nr 196/2009.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2009 roku – proj. Nr 165/2009.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla – proj. Nr 161/2009.
20. Podjęcie uchwały w sprawie orzeczenia przejęcia pojazdu na własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 177/2009.
21. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
22. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
23. Wystąpienia radnych.
24. Zakończenie obrad.

Opublikował:  | Data publikacji: 21-10-2009 14:14
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15