20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nabór wniosków na zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 14/POKL/9.1.2/2009 na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Wsparciem mogą być m.in. następujące typy projektów obejmujące Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych w szczególności:
·        dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,
·        programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki,
·        programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki,
·        dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych.
Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych projektu.
Wnioski należy składać w terminie do 16 listopada w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie lub w placówce zamiejscowej w Przemyślu.
Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie: http://pokl.wup-rzeszow.pl/pl/3/3/408/0/Aktualnosci-IP.html
 
Przygotowała M. Kroczek
 
 
 
 
 
Opublikował:  | Data publikacji: 16-10-2009 14:31
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-10-2009 15:01