10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zadania

Głównym celem Ośrodka jest prowadzenie działań mających na celu pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym w pokonaniu nałogu, pomoc ofiarom przemocy w rodzinie oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.

Ośrodek realizuje również zadania związane z profesjonalną opieką nad osobami w stanie nietrzeźwości, udzielaniem pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych poprzez:

1) realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

2) realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3) udzielaniu indywidualnych i grupowych świadczeń terapeutycznych osobom nadużywającym, uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,

4) realizację programów terapeutycznych ukierunkowanych na zmianę oraz uczenie umiejętności niezbędnych do utrzymania abstynencji,

5) tworzenie grup wsparcia dla uzależnionych i współuzależnionych,

6) opracowywanie diagnozy psychologicznej dla rodzin z problemem alkoholowym,

7) organizowanie szkoleń dla grup zawodowych i pracowników Ośrodka,

8) udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z rodzin alkoholowych,

9) współpraca z istniejącymi na terenie Miasta Przemyśla instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką i terapią uzależnień.


Dział profilaktyczno - terapeutyczny prowadzi działalność informacyjno – edukacyjną wśród dorosłych, młodzieży i dzieci w zakresie profilaktyki, pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i promocji zdrowia, oraz punkt konsultacyjny do zadań którego należy:

1) rozmowy motywujące do leczenia prowadzone z pacjentami opuszczającymi Izbę Wytrzeźwień,

2) porady indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu itp. (diagnoza i terapia),

3) nawiązanie pierwszego kontaktu z osobami dotkniętymi problemem uzależnień,

4) motywowanie do poddania się leczeniu odwykowemu,

5) informowanie o metodach leczenia uzależnień,

6) pomoc ofiarom przemocy w rodzinie,

7) zwiększenie dostępności i efektywności usług terapeutycznych  i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin poprzez tworzenie grup wsparcia, grup terapeutycznych i ruchu trzeźwościowego,

8) pomoc w trudnościach dotyczących przestrzegania norm społecznych,

9) przekazywanie obiektywnej wiedzy na temat uzależnień.
 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 08-10-2009 11:01
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 08-10-2009 11:40